SFS 1960:422

600422.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Nr 422

Lag

om ändrad lydelse av 7 och 8 §§ atomenergilagen

den 1 juni 1956 (nr 306);

given Stockholms sloU den 30 juni 1960.

Vi GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes och

V e n d e s Konung, göra v e t e r 1 i g t: att Vi, med riksdagen^, funnit

gott förordna, att 7 och 8 §§ atomenergilagen den 1 juni 1956 skola erhålla

ändrad lydelse på sätt nedan angives.

7 §.

Bryter någon mot vad i 1 eller 2 § stadgas eller iakttager han icke villkor

som meddelats med stöd av 4 §, straffes med dagsböter eller fängelse i högst

sex månader eller, om brottet är grovt, med fängelse eller straffarbete i högst

två år. Angående påföljd för olovlig utförsel av ämne eller annat som avses

i 3 § och för försök därtill stadgas i lagen om straff för varusmuggling.

8 §.

Har någon brutit mot vad i 1 eller 2 § stadgas, skall, om det ej är uppen­

bart obilligt, i 1 § avsett ämne eller förening, som han därvid innehaft, be­

arbetat eller eljest tagit befattning med, förklaras helt eller delvis förverkat

till kronan. Innehar han icke längre ämnet eller föreningen, må i stället

värdet förklaras förverkat.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1961.
Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till yttermera

"vdsso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt kungl. sigill

bekräfta låtit.

Stockholms slott den 30 juni 1960.

GUSTAF ADOLF

(L. S.)

t Justitiedepartementet)

HERMAN KLING

' Prop. 1900; 115; L'U .31; Rskr 348.

⬢ C

¬

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.