SFS 2017:576 Lag om ändring i lagen (2010:973) om ändring i lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet

170576.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2010:973) om ändring i lagen
(1984:3) om kärnteknisk verksamhet;

utfärdad den 15 juni 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 25 § lagen (1984:3) i stället för ly-

delsen enligt lagen (2010:973) om ändring i den lagen ska ha följande lydelse.

25 §

2

Till böter eller fängelse i högst två år döms den som med uppsåt eller

av oaktsamhet

1. bedriver kärnteknisk verksamhet utan tillstånd enligt 5 § första stycket

eller 5 a § första stycket,

2. åsidosätter sin anmälningsskyldighet enligt 7 a–7 c §§,
3. åsidosätter villkor som har beslutats med stöd av denna lag, eller
4. åsidosätter föreskrifter som regeringen har meddelat med stöd av denna

lag.

Den som i övrigt med uppsåt eller av grov oaktsamhet bryter mot 10 § för-

sta stycket 1, 2, 3 eller 4 döms till böter eller fängelse i högst två år.

Ansvar ska inte dömas ut enligt denna paragraf, om ansvar för gärningen

kan dömas ut enligt 57 § lagen (2010:950) om ansvar och ersättning vid
radiologiska olyckor.

På regeringens vägnar

KAROLINA SKOG

Egon Abresparr
(Miljö- och energidepartementet)

1 Prop. 2016/17:157, bet. 2016/17:FöU13, rskr. 2016/17:313.

2 Senaste lydelse 2010:948.

SFS 2017:576

Utkom från trycket
den 28 juni 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalk (1998:808)
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.