SFS 2017:960 Lag om ändring i lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet

170960.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1984:3) om kärnteknisk
verksamhet;

utfärdad den 2 november 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 5 c och 5 e §§ lagen (1984:3) om

kärnteknisk verksamhet

2 ska ha följande lydelse.

5 c §

3

För en kärnteknisk anläggning som ska prövas för ett tillstånd att upp-

föra, inneha eller driva en sådan anläggning ska

1. bestämmelserna om planer och planeringsunderlag i 3 kap. 11 och 12 §§

och 5 kap. 15 § miljöbalken tillämpas,

2. frågan om verksamheten eller åtgärden kan antas medföra en betydande

miljöpåverkan avgöras i ett särskilt beslut enligt 6 kap. 26 och 27 §§ miljöbal-
ken efter att en undersökning enligt 6 kap. 23–25 §§ har gjorts, om annat inte
följer av undantagen i 6 kap. 23 § andra stycket,

3. en specifik miljöbedömning göras, information lämnas och samordning

ske enligt 6 kap. 28–46 §§ miljöbalken, om en betydande miljöpåverkan kan
antas, och

4. en liten miljökonsekvensbeskrivning tas fram enligt 6 kap. 47 § miljö-

balken, om länsstyrelsen beslutar att en betydande miljöpåverkan inte kan an-
tas.

5 e §

4

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-

dela föreskrifter om att 6 kap. miljöbalken ska tillämpas även i andra ärenden
om tillstånd enligt denna lag än sådana som avses i 5 c §.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för handläggningen och prövningen

av ärenden som har inletts före ikraftträdandet.

3. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om beslut att en verksamhet

eller åtgärd inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan som har med-
delats före ikraftträdandet och i fråga om samråd som har skett före ikraftträ-
dandet.

1 Prop. 2016/17:200, bet. 2017/18:MJU5, rskr. 2017/18:20.

2 Lagen omtryckt 1992:1536.

3 Senaste lydelse 2014:141.

4 Senaste lydelse 2014:141.

SFS 2017:960

Utkom från trycket
den 14 november 2017

background image

2

SFS 2017:960

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

På regeringens vägnar

KAROLINA SKOG

Egon Abresparr
(Miljö- och energidepartementet)

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalk (1998:808)
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.