SFS 2017:1067 Lag om ändring i lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet

171067.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1984:3) om kärnteknisk
verksamhet;

utfärdad den 9 november 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 13 § lagen (1984:3) om kärnteknisk

verksamhet

2 ska ha följande lydelse.

13 §

3

Den som har tillstånd till kärnteknisk verksamhet ska

1. svara för kostnaderna för de åtgärder som avses i 10–12 §§, och
2. ha en organisation för verksamheten med ekonomiska, administrativa

och personella resurser som är tillräckliga för att kunna fullgöra

a) de åtgärder som avses i 10–12 §§,
b) åtgärder som följer av villkor som har beslutats eller föreskrifter som har

meddelats med stöd av denna lag,

c) skyddsåtgärder i händelse av driftstörningar eller haverier i anlägg-

ningen, och

3. i fråga om entreprenörer som vidtar åtgärder på uppdrag av tillstånds-

havaren, och i fråga om sådana entreprenörers underentreprenörer, säkerställa
att de har de personella resurser med lämpliga kvalifikationer och färdigheter
som krävs för att tillståndshavaren ska kunna fullgöra sina skyldigheter.

I fråga om skyldighet för tillståndshavare att svara för vissa kostnader som

staten har och säkerställa finansieringen av de kostnader som avses i första
stycket finns bestämmelser i lagen (2006:647) om finansiering av kärntek-
niska restprodukter.

Denna lag träder i kraft den 1 december 2017.

På regeringens vägnar

KAROLINA SKOG

Egon Abresparr
(Miljö- och energidepartementet)

1 Prop. 2016/17:199, bet. 2017/18:FöU2, rskr. 2017/18:17.

2 Lagen omtryckt 1992:1536.

3 Senaste lydelse 2017:575.

SFS 2017:1067

Utkom från trycket
den 21 november 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalk (1998:808)
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.