SFS 2018:397 Lag om ändring i lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet

Du är här: Start / Miljörätt / Lag (1984:3) om kärnteknisk verksamhet / SFS 2018:397 Lag om ändring i lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet
SFS2018-397.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet

Utfärdad den 26 april 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 3, 5 b och 10 a §§ lagen (1984:3) om
kärnteknisk verksamhet2 ska ha följande lydelse.

3 § Kärnteknisk verksamhet ska bedrivas på sådant sätt att kraven på
säkerhet tillgodoses och de förpliktelser uppfylls som följer av Sveriges
överenskommelser i syfte att förhindra spridning av kärnvapen och obehörig
befattning med kärnämne och sådant kärnavfall som utgörs av använt kärn-
bränsle.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

de föreskrifter som behövs för att sådana förpliktelser ska uppfyllas som in-
går i överenskommelser som avses i första stycket.

Bestämmelser om strålskydd finns i strålskyddslagen (2018:

396).

5 b §3 Vid prövning av ärenden enligt denna lag ska 2 kap. och 5 kap. 3 §
miljöbalken tillämpas. Vid prövning av tillstånd att uppföra, inneha och
driva en ny kärnkraftsreaktor ska även 17 kap. 6 a § miljöbalken tillämpas.

Ett tillstånd enligt denna lag får inte avse transporter av använt kärn-

bränsle eller kärnavfall till platser eller länder som anges i 6 kap. 14 § strål-
skyddslagen (2018:

396).

Ett tillstånd enligt 5 a § första stycket 1 får ges endast om det finns synner-

liga skäl och genomförandet av det program som avses i 12 § inte försvåras.
Ett tillstånd enligt 5 a § första stycket 2 får ges endast om det mellan Sverige
och det andra landet finns ett avtal om slutförvaring och fördelarna med slut-
förvaring i det andra landet från kärnsäkerhetssynpunkt tydligt överväger
fördelarna med slutförvaring i Sverige.

10

a §4 Den som har tillstånd att inneha eller driva en kärnteknisk anlägg-

ning ska minst vart tionde år göra en ny systematisk helhetsbedömning av
säkerheten och strålskyddet och hur dessa uppfyller kraven enligt denna lag,
miljöbalken och strålskyddslagen (2018:

396) och enligt föreskrifter och be-

slut som har meddelats med stöd av dessa lagar.

I helhetsbedömningen ska tillståndshavaren ta ställning till hur säkerheten

och strålskyddet kan upprätthållas och förbättras fram till nästa helhetsbe-
dömning eller till dess att anläggningen har avvecklats. Särskild hänsyn ska
tas till de omständigheter som anges i 10 § 1 a�d.

1 Prop. 2017/18:94, bet. 2017/18:FöU11, rskr. 2017/18:220.

2 Lagen omtryckt 1992:1536.

3 Senaste lydelse 2014:141.

4 Senaste lydelse 2017:575.

SFS

2018:397

Publicerad
den

7 maj 2018

background image

2

SFS

2018:397

Helhetsbedömningen och de åtgärder som den föranleder ska redovisas

till den myndighet som avses i 16 §.

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2018.

På regeringens vägnar

ISABELLA L�VIN

Egon Abresparr
(Miljö- och energidepartementet)

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.