SFS 2018:397 Lag om ändring i lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet

Du är här: Start / Miljörätt / Lag (1984:3) om kärnteknisk verksamhet / SFS 2018:397 Lag om ändring i lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet
SFS2018-397.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:11px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft14{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:17px;font-family:CHLWOO+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft16{font-size:17px;font-family:INITWH+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft17{font-size:17px;font-family:LNWOPH+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft18{font-size:18px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:17px;font-family:YQKLMB+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft110{font-size:9px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft111{font-size:13px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft112{font-size:19px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft113{font-size:19px;font-family:TOVHUL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft114{font-size:14px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft115{font-size:14px;font-family:INITWH+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft116{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft117{font-size:14px;line-height:18px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:16px;font-family:DMIQAR+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:222px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:246px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om �ndring i lagen (1984:3) om k�rnteknisk verksamhet </b></p> <p style="position:absolute;top:284px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Utf�rdad den 26 april 2018 </p> <p style="position:absolute;top:325px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft116">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 3, 5 b och 10 a �� lagen (1984:3) om <br/>k�rnteknisk verksamhet2 ska ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:406px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft116"><b>3 �</b> K�rnteknisk verksamhet ska bedrivas p� s�dant s�tt att kraven p� <br/>s�kerhet tillgodoses och de f�rpliktelser uppfylls som f�ljer av Sveriges <br/>�verenskommelser i syfte att f�rhindra spridning av k�rnvapen och obeh�rig <br/>befattning med k�rn�mne och s�dant k�rnavfall som utg�rs av anv�nt k�rn-<br/>br�nsle. </p> <p style="position:absolute;top:508px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r meddela </p> <p style="position:absolute;top:529px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft116">de f�reskrifter som beh�vs f�r att s�dana f�rpliktelser ska uppfyllas som in-<br/>g�r i �verenskommelser som avses i f�rsta stycket. </p> <p style="position:absolute;top:570px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Best�mmelser om str�lskydd finns i str�lskyddslagen (2018:</p> <p style="position:absolute;top:567px;left:531px;white-space:nowrap" class="ft15">396).</p> <p style="position:absolute;top:611px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft116"><b>5 b �</b>3 Vid pr�vning av �renden enligt denna lag ska 2 kap. och 5 kap. 3 � <br/>milj�balken till�mpas. Vid pr�vning av tillst�nd att uppf�ra, inneha och <br/>driva en ny k�rnkraftsreaktor ska �ven 17 kap. 6 a � milj�balken till�mpas. </p> <p style="position:absolute;top:672px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Ett tillst�nd enligt denna lag f�r inte avse transporter av anv�nt k�rn-</p> <p style="position:absolute;top:692px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft116">br�nsle eller k�rnavfall till platser eller l�nder som anges i 6 kap. 14 � str�l-<br/>skyddslagen (2018:</p> <p style="position:absolute;top:710px;left:230px;white-space:nowrap" class="ft17">396).</p> <p style="position:absolute;top:733px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Ett tillst�nd enligt 5 a � f�rsta stycket 1 f�r ges endast om det finns synner-</p> <p style="position:absolute;top:754px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft116">liga sk�l och genomf�randet av det program som avses i 12 � inte f�rsv�ras. <br/>Ett tillst�nd enligt 5 a � f�rsta stycket 2 f�r ges endast om det mellan Sverige <br/>och det andra landet finns ett avtal om slutf�rvaring och f�rdelarna med slut-<br/>f�rvaring i det andra landet fr�n k�rns�kerhetssynpunkt tydligt �verv�ger <br/>f�rdelarna med slutf�rvaring i Sverige. </p> <p style="position:absolute;top:877px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>10</b></p> <p style="position:absolute;top:876px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft18"><b> a �</b>4 Den som har tillst�nd att inneha eller driva en k�rnteknisk anl�gg-</p> <p style="position:absolute;top:898px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft116">ning ska minst vart tionde �r g�ra en ny systematisk helhetsbed�mning av <br/>s�kerheten och str�lskyddet och hur dessa uppfyller kraven enligt denna lag, <br/>milj�balken och str�lskyddslagen (2018:</p> <p style="position:absolute;top:936px;left:376px;white-space:nowrap" class="ft19">396) och enligt f�reskrifter och be-</p> <p style="position:absolute;top:959px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">slut som har meddelats med st�d av dessa lagar. </p> <p style="position:absolute;top:979px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">I helhetsbed�mningen ska tillst�ndshavaren ta st�llning till hur s�kerheten </p> <p style="position:absolute;top:1000px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft116">och str�lskyddet kan uppr�tth�llas och f�rb�ttras fram till n�sta helhetsbe-<br/>d�mning eller till dess att anl�ggningen har avvecklats. S�rskild h�nsyn ska <br/>tas till de omst�ndigheter som anges i 10 � 1 ad. </p> <p style="position:absolute;top:1106px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft110">1 Prop. 2017/18:94, bet. 2017/18:F�U11, rskr. 2017/18:220. </p> <p style="position:absolute;top:1118px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft110">2 Lagen omtryckt 1992:1536. </p> <p style="position:absolute;top:1130px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft110">3 Senaste lydelse 2014:141. </p> <p style="position:absolute;top:1142px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft110">4 Senaste lydelse 2017:575. </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft112"><b>SFS</b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:683px;white-space:nowrap" class="ft113"><b> 2018:397 </b></p> <p style="position:absolute;top:247px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft117">Publicerad <br/>den</p> <p style="position:absolute;top:263px;left:671px;white-space:nowrap" class="ft115"> 7 maj 2018 </p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft20">2 </p> <p style="position:absolute;top:47px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS</b></p> <p style="position:absolute;top:44px;left:705px;white-space:nowrap" class="ft22"><b> 2018:397 </b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">Helhetsbed�mningen och de �tg�rder som den f�ranleder ska redovisas </p> <p style="position:absolute;top:72px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">till den myndighet som avses i 16 �. </p> <p style="position:absolute;top:114px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">Denna lag tr�der i kraft den 1 juni 2018. </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:196px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">ISABELLA L�VIN </p> <p style="position:absolute;top:216px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft23">Egon Abresparr <br/>(Milj�- och energidepartementet) </p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag

om �ndring i lagen (1984:3) om k�rnteknisk verksamhet

Utf�rdad den 26 april 2018

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 3, 5 b och 10 a �� lagen (1984:3) om
k�rnteknisk verksamhet2 ska ha f�ljande lydelse.

3 � K�rnteknisk verksamhet ska bedrivas p� s�dant s�tt att kraven p�
s�kerhet tillgodoses och de f�rpliktelser uppfylls som f�ljer av Sveriges
�verenskommelser i syfte att f�rhindra spridning av k�rnvapen och obeh�rig
befattning med k�rn�mne och s�dant k�rnavfall som utg�rs av anv�nt k�rn-
br�nsle.

Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r meddela

de f�reskrifter som beh�vs f�r att s�dana f�rpliktelser ska uppfyllas som in-
g�r i �verenskommelser som avses i f�rsta stycket.

Best�mmelser om str�lskydd finns i str�lskyddslagen (2018:

396).

5 b �3 Vid pr�vning av �renden enligt denna lag ska 2 kap. och 5 kap. 3 �
milj�balken till�mpas. Vid pr�vning av tillst�nd att uppf�ra, inneha och
driva en ny k�rnkraftsreaktor ska �ven 17 kap. 6 a � milj�balken till�mpas.

Ett tillst�nd enligt denna lag f�r inte avse transporter av anv�nt k�rn-

br�nsle eller k�rnavfall till platser eller l�nder som anges i 6 kap. 14 � str�l-
skyddslagen (2018:

396).

Ett tillst�nd enligt 5 a � f�rsta stycket 1 f�r ges endast om det finns synner-

liga sk�l och genomf�randet av det program som avses i 12 � inte f�rsv�ras.
Ett tillst�nd enligt 5 a � f�rsta stycket 2 f�r ges endast om det mellan Sverige
och det andra landet finns ett avtal om slutf�rvaring och f�rdelarna med slut-
f�rvaring i det andra landet fr�n k�rns�kerhetssynpunkt tydligt �verv�ger
f�rdelarna med slutf�rvaring i Sverige.

10

a �4 Den som har tillst�nd att inneha eller driva en k�rnteknisk anl�gg-

ning ska minst vart tionde �r g�ra en ny systematisk helhetsbed�mning av
s�kerheten och str�lskyddet och hur dessa uppfyller kraven enligt denna lag,
milj�balken och str�lskyddslagen (2018:

396) och enligt f�reskrifter och be-

slut som har meddelats med st�d av dessa lagar.

I helhetsbed�mningen ska tillst�ndshavaren ta st�llning till hur s�kerheten

och str�lskyddet kan uppr�tth�llas och f�rb�ttras fram till n�sta helhetsbe-
d�mning eller till dess att anl�ggningen har avvecklats. S�rskild h�nsyn ska
tas till de omst�ndigheter som anges i 10 � 1 ad.

1 Prop. 2017/18:94, bet. 2017/18:F�U11, rskr. 2017/18:220.

2 Lagen omtryckt 1992:1536.

3 Senaste lydelse 2014:141.

4 Senaste lydelse 2017:575.

SFS

2018:397

Publicerad
den

7 maj 2018

background image

2

SFS

2018:397

Helhetsbed�mningen och de �tg�rder som den f�ranleder ska redovisas

till den myndighet som avses i 16 �.

Denna lag tr�der i kraft den 1 juni 2018.

P� regeringens v�gnar

ISABELLA L�VIN

Egon Abresparr
(Milj�- och energidepartementet)

;
Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalk (1998:808)
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.