SFS 2018:398 Lag om ändring i lagen (1998:1706) om ändring i lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet

SFS2018-398.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1998:1706) om ändring i lagen

(1984:3) om kärnteknisk verksamhet

Utfärdad den 26 april 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 3 § lagen (1984:3) om kärnteknisk
verksamhet2 i stället för lydelsen enligt lagen (1998:1706) om ändring i den
lagen ska ha följande lydelse.

3 § Kärnteknisk verksamhet ska bedrivas på sådant sätt att kraven på
säkerhet tillgodoses och de förpliktelser uppfylls som följer av Sveriges
överenskommelser i syfte att förhindra kärnsprängningar, spridning av kärn-
vapen och obehörig befattning med kärnämne och sådant kärnavfall som
utgörs av använt kärnbränsle.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

de föreskrifter som behövs för att sådana förpliktelser ska uppfyllas som in-
går i överenskommelser som avses i första stycket.

Bestämmelser om strålskydd finns i strålskyddslagen (2018:

396).

På regeringens vägnar

ISABELLA LÖVIN

Egon Abresparr
(Miljö- och energidepartementet)

1 Prop. 2017/18:94, bet. 2017/18:FöU11, rskr. 2017/18:220.

2 Lagen omtryckt 1992:1536.

SFS

2018:398

Publicerad
den

7 maj 2018

;
Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalk (1998:808)
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.