SFS 2018:1415 Lag om ändring i lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet

SFS2018-1415.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet

Utfärdad den 28 juni 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 5 b och 5 c §§ lagen (1984:3) om
kärnteknisk verksamhet ska ha följande lydelse.

5 b §2 Vid prövning av ärenden enligt denna lag ska 2 kap. och 5 kap. 3–
5 §§ miljöbalken tillämpas. Vid prövning av tillstånd att uppföra, inneha och
driva en ny kärnkraftsreaktor ska även 17 kap. 6 a § miljöbalken tillämpas.

Ett tillstånd enligt denna lag får inte avse transporter av använt kärn-

bränsle eller kärnavfall till platser eller länder som anges i 6 kap. 14 § strål-
skyddslagen (2018:396).

Ett tillstånd enligt 5 a § första stycket 1 får ges endast om det finns

synnerliga skäl och genomförandet av det program som avses i 12 § inte
försvåras. Ett tillstånd enligt 5 a § första stycket 2 får ges endast om det
mellan Sverige och det andra landet finns ett avtal om slutförvaring och för-
delarna med slutförvaring i det andra landet från kärnsäkerhetssynpunkt tyd-
ligt överväger fördelarna med slutförvaring i Sverige.

5 c §3 För en kärnteknisk anläggning som ska prövas för ett tillstånd att
uppföra, inneha eller driva en sådan anläggning ska

1. bestämmelserna om planer och planeringsunderlag i 3 kap. 11 och

12 §§ och 5 kap. 18 § miljöbalken tillämpas,

2. frågan om verksamheten eller åtgärden kan antas medföra en betydande

miljöpåverkan avgöras i ett särskilt beslut enligt 6 kap. 26 och 27 §§ miljö-
balken efter att en undersökning enligt 6 kap. 23–25 §§ har gjorts, om annat
inte följer av undantagen i 6 kap. 23 § andra stycket,

3. en specifik miljöbedömning göras, information lämnas och samordning

ske enligt 6 kap. 28–46 §§ miljöbalken, om en betydande miljöpåverkan kan
antas, och

4. en liten miljökonsekvensbeskrivning tas fram enligt 6 kap. 47 § miljö-

balken, om länsstyrelsen beslutar att en betydande miljöpåverkan inte kan
antas.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

1 Prop. 2017/18:243, bet. 2017/18:CU31, rskr. 2017/18:383.

2 Senaste lydelse 2018:397

3 Senaste lydelse 2017:960.

SFS

2018:1415

Publicerad
den

4 juli 2018

background image

2

SFS

2018:1415

På regeringens vägnar

KAROLINA SKOG

Susanne Gerland
(Miljö- och energidepartementet)

;
Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalk (1998:808)
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.