SFS 1993:107 Lag om ändring i lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet

SFS 1993_107 Lag om ändring i lagen (1984_3) om kärnteknisk verksamhet

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1993:107 Lag

om ändring i lagen (1984:3) om kärnteknisk
verksamhet;

Utkom från trycket

den 9 mars 1993

utfärdad den 18 februari 1993.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1 § lagen (1984:3)2 om kärntek-

nisk verksamhet skall ha följande lydelse.

1 § Denna lag gäller kärnteknisk verksamhet, m. m.

Med sådan verksamhet avses

1. uppförande, innehav eller drift av kärnteknisk anläggning,

2. förvärv, innehav, överlåtelse, hantering, bearbetning, transport av

eller annan befattning med kärnämne eller kärnavfall,

3. införsel till riket och utförsel ur riket av kärnämne eller kärnavfall,
4. utförsel ur riket av

a. mineral med halt av kärnämne,
b. vad som har framställts av kärnämne eller vara i vilken sådant ämne

ingår,

c. utrustning eller material som har särskilt konstruerats eller iordnings-

ställts för bearbetning, användning eller framställning av kärnämne, i den
utsträckning regeringen föreskriver, och

5. upplåtelse eller överlåtelse från svensk myndighet, svenskt företag

eller den som är bosatt eller stadigvarande vistas här i riket till någon i
utlandet av rätt att tillverka sådan utrustning eller sådant material som
avses i 4 c, i den utsträckning regeringen föreskriver.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1993.

På regeringens vägnar

OLOF JOHANSSON Ulf Andersson

(Miljö- och
naturresursdepartementet)

1

Prop. 1992/93: 154, bet. 1992/93:UU 12, rskr. 1992/93: 163.

2

Lagen omtryckt 1992: 1536.

428

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalk (1998:808)
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.