SFS 1993:420 Lag om ändring i lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet

SFS 1993_420 Lag om ändring i lagen (1984_3) om kärnteknisk verksamhet

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1993:420 Lag

om ändring i lagen (1984:3) om kärnteknisk
verksamhet;

Utkom från trycket

den 8 juni 1993

utfärdad den 27 maj 1993.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1 § lagen (1984: 3)2 om kärntek-

nisk verksamhet skall ha följande lydelse.

1 §3 Denna lag gäller kärnteknisk verksamhet, m. m.

Med sådan verksamhet avses

1. uppförande, innehav eller drift av kärnteknisk anläggning,

2. förvärv, innehav, överlåtelse, hantering, bearbetning, transport av

eller annan befattning med kärnämne eller kärnavfall,

1

Prop. 1992/93: 188, bet. 1992/93: NU29, rskr. 1992/93:340

2

Lagen omtryckt 1992: 1536.

3

Senaste lydelse 1993: 107.

1044

background image

3. införsel till riket och utförsel ur riket av kärnämne eller kärnavfall,
4. utförsel ur riket av
a. mineral med halt av kärnämne,

b. vad som har framställts av kärnämne eller vara i vilken sådant ämne

ingår,

c. utrustning eller material som har särskilt konstruerats eller iordning-

ställts för bearbetning, användning eller framställning av kärnämne, i den
utsträckning regeringen föreskriver,

5. upplåtelse eller överlåtelse till någon i utlandet av rätt att tillverka

sådan utrustning eller sådant material som avses i 4 c, i den utsträckning
regeringen föreskriver, och

6. försäljning, upplåtelse, utbjudande mot vederlag, lån, gåva eller för-

medling (tillhandahållande) till någon i utlandet av utrustning eller materi-
al som avses i 4 c och som finns utomlands, i den utsträckning regeringen
föreskriver.

Vad som sägs i andra stycket 5 och 6 gäller även upplåtelse, överlåtelse

och tillhandahållande som sker utomlands av svensk myndighet, svenskt
företag eller någon som är bosatt eller stadigvarande vistas här.

SFS 1993:420

Ulf Andersson
(Miljö- och naturresurs-
departementet)

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1993.

På regeringens vägnar

OLOF JOHANSSON

1045

;
Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalk (1998:808)
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.