SFS 1994:720 Lag om ändring i lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet

SFS 1994_720 Lag om ändring i lagen (1984_3) om kärnteknisk verksamhet

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1334

SFS 1994:720

Utkom från trycket

den 20 juni 1994

Lag
om ändring i lagen (1984:3) om kärnteknisk
verksamhet;

utfärdad den 9 juni 1994.

Enligt riksdagen beslut1 föreskrivs att 1 § lagen (1984:3) om kärnteknisk

verksamhet2 skall ha följande lydelse.

1 §3 Denna lag gäller kärnteknisk verksamhet, m. m.

Med sådan verksamhet avses

1. uppförande, innehav eller drift av kärnteknisk anläggning,

2. förvärv, innehav, överlåtelse, hantering, bearbetning, transport av

eller annan befattning med kärnämne eller kärnavfall,

3. införsel till riket av kärnämne eller kärnavfall, och
4. utförsel ur riket av kärnavfall.

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

På regeringens vägnar

O L O F JOHANSSON

Ulf Andersson

(Miljö- och
naturresursdepartementet)

1

Prop. 1993/94:176, bet. 1993/94: UU24, rskr. 1993/94:336.

2

Lagen omtryckt 1992:536.

3

Senaste lydelse 1993:420. Ändringen innebär bl. a. att femte punkten upphävs.

;
Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalk (1998:808)
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.