SFS 1995:875 Lag om ändring i lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet

Du är här: Start / Miljörätt / Lag (1984:3) om kärnteknisk verksamhet / SFS 1995:875 Lag om ändring i lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet
SFS 1995_875 Lag om ändring i lagen (1984_3) om kärnteknisk verksamhet

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:18px;font-family:Times;color:#000000;} .ft11{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft12{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft13{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft14{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft15{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft16{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft17{font-size:18px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft18{font-size:13px;line-height:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft19{font-size:13px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft21{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft22{font-size:13px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:639px;height:900px;"> <img width="639" height="900" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:46px;left:75px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>Lag <br/>om �ndring i lagen (1984:3) om k�rnteknisk <br/>verksamhet; </b></p> <p style="position:absolute;top:46px;left:505px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>SFS 1995:875 </b></p> <p style="position:absolute;top:67px;left:506px;white-space:nowrap" class="ft18">Utkom fr�n trycket <br/>den 22 juni 1995 </p> <p style="position:absolute;top:118px;left:76px;white-space:nowrap" class="ft11">utf�rdad den 15 juni 1995. </p> <p style="position:absolute;top:150px;left:88px;white-space:nowrap" class="ft11">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs i fr�ga om lagen (1984: 3) om k�rn-</p> <p style="position:absolute;top:167px;left:76px;white-space:nowrap" class="ft11">teknisk verksamhet2 </p> <p style="position:absolute;top:183px;left:88px;white-space:nowrap" class="ft19"><i>dels</i> att 5 a, 18 och 27 �� skall ha f�ljande lydelse, <br/><i>dels</i> att det i lagen skall inf�ras en ny paragraf, 8 a �, av f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:232px;left:76px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>5 a �</b> Tillst�nd att uppf�ra en k�rnkraftsreaktor f�r inte meddelas. </p> <p style="position:absolute;top:248px;left:89px;white-space:nowrap" class="ft11">Det �r f�rbjudet att utan s�rskilt tillst�nd h�r i riket slutf�rvara anv�nt </p> <p style="position:absolute;top:264px;left:76px;white-space:nowrap" class="ft19">k�rnbr�nsle eller k�rnavfall fr�n en k�rnteknisk anl�ggning eller en annan <br/>k�rnteknisk verksamhet i ett annat land. Detsamma g�ller s�dan lagring <br/>som sker i avvaktan p� slutf�rvaring (mellanlagring). Tillst�nd f�r medges <br/>endast om det finns synnerliga sk�l och genomf�randet av det program <br/>som avses i 12 � inte f�rsv�ras. </p> <p style="position:absolute;top:346px;left:88px;white-space:nowrap" class="ft11">I fr�ga om tillst�nd till inf�rsel eller utf�rsel av k�rnavfall g�ller de </p> <p style="position:absolute;top:362px;left:76px;white-space:nowrap" class="ft11">begr�nsningar som anges i 20 a och 24 �� str�lskyddslagen (1988:220). </p> <p style="position:absolute;top:395px;left:76px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>8 a �</b> Regeringen f�r f�reskriva att tillst�nd till k�rnteknisk verksamhet <br/>skall f�renas med de villkor som beh�vs f�r att s�kerst�lla till�mpningen <br/>av de krav i fr�ga om f�rs�rjning med malmer, r�material och speciella <br/>klyvbara material som f�ljer av best�mmelserna i f�rdraget den 25 mars </p> <p style="position:absolute;top:459px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11">1957 om uppr�ttandet av Europeiska atomenergigemenskapen. </p> <p style="position:absolute;top:493px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>18 �</b> Tillsynsmyndigheten f�r besluta om de �tg�rder som beh�vs samt <br/>meddela tillst�ndshavaren de f�rel�gganden och f�rbud som beh�vs i <br/>enskilda fall f�r att denna lag eller f�reskrifter eller villkor som har medde-<br/>lats med st�d av lagen skall f�ljas. </p> <p style="position:absolute;top:558px;left:89px;white-space:nowrap" class="ft11">Tillsynsmyndigheten f�r �ven besluta om verkst�llandet av sanktioner </p> <p style="position:absolute;top:574px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">enligt artikel 83.1 i f�rdraget den 25 mars 1957 om uppr�ttandet av <br/>Europeiska atomenergigemenskapen. </p> <p style="position:absolute;top:607px;left:89px;white-space:nowrap" class="ft11">Om n�gon inte vidtar en �tg�rd som �ligger honom enligt denna lag eller </p> <p style="position:absolute;top:623px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">enligt f�reskrifter eller villkor som har meddelats med st�d av lagen eller <br/>enligt tillsynsmyndighetens f�rel�ggande, f�r myndigheten l�ta vidta �tg�r-<br/>den p� hans bekostnad. </p> <p style="position:absolute;top:688px;left:76px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>27 �</b> Den som inte fullg�r vad tillsynsmyndigheten beg�r eller beslutar <br/>med st�d av 17 eller 18 � eller vad den lokala s�kerhetsn�mnden beg�r </p> <p style="position:absolute;top:720px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">med st�d av 21 � eller som upps�tligen eller av grov oaktsamhet l�mnar <br/>myndigheten eller n�mnden oriktiga uppgifter, d�ms till b�ter eller f�ngel-<br/>se i h�gst sex m�nader. </p> <p style="position:absolute;top:839px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15">1</p> <p style="position:absolute;top:836px;left:81px;white-space:nowrap" class="ft16"> Prop. 1994/95:118, bet. 1994/95: NU21, rskr. 1994/95:391. </p> <p style="position:absolute;top:852px;left:76px;white-space:nowrap" class="ft15">2</p> <p style="position:absolute;top:849px;left:80px;white-space:nowrap" class="ft16"> Lagen omtryckt 1992: 1536. </p> <p style="position:absolute;top:846px;left:589px;white-space:nowrap" class="ft11">1547 </p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:643px;height:903px;"> <img width="643" height="903" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:46px;left:29px;white-space:nowrap" class="ft20"><b>SFS 1995:875 </b></p> <p style="position:absolute;top:47px;left:166px;white-space:nowrap" class="ft21">Till ansvar enligt f�rsta stycket d�ms ocks� den som inte fullg�r sin </p> <p style="position:absolute;top:63px;left:154px;white-space:nowrap" class="ft22">uppgiftsskyldighet enligt kommissionens f�rordning (Euratom) nr 3227/76 <br/>av den 19 oktober 1976 om tilll�mpning av best�mmelserna om s�kerhets-<br/>kontroll i Euratom eller som vid uppgiftsl�mnandet upps�tligen eller av <br/>grov oaktsamhet l�mnar oriktiga uppgifter till kommissionen. </p> <p style="position:absolute;top:146px;left:167px;white-space:nowrap" class="ft21">Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 1995. </p> <p style="position:absolute;top:178px;left:154px;white-space:nowrap" class="ft21">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:211px;left:154px;white-space:nowrap" class="ft21">ANNA LINDH </p> <p style="position:absolute;top:243px;left:369px;white-space:nowrap" class="ft22">Lars Dahll�f <br/>(Milj�departementet) </p> <p style="position:absolute;top:848px;left:29px;white-space:nowrap" class="ft21">1548 </p> </div> </div>
background image

Lag
om �ndring i lagen (1984:3) om k�rnteknisk
verksamhet;

SFS 1995:875

Utkom fr�n trycket
den 22 juni 1995

utf�rdad den 15 juni 1995.

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs i fr�ga om lagen (1984: 3) om k�rn-

teknisk verksamhet2

dels att 5 a, 18 och 27 �� skall ha f�ljande lydelse,
dels att det i lagen skall inf�ras en ny paragraf, 8 a �, av f�ljande lydelse.

5 a � Tillst�nd att uppf�ra en k�rnkraftsreaktor f�r inte meddelas.

Det �r f�rbjudet att utan s�rskilt tillst�nd h�r i riket slutf�rvara anv�nt

k�rnbr�nsle eller k�rnavfall fr�n en k�rnteknisk anl�ggning eller en annan
k�rnteknisk verksamhet i ett annat land. Detsamma g�ller s�dan lagring
som sker i avvaktan p� slutf�rvaring (mellanlagring). Tillst�nd f�r medges
endast om det finns synnerliga sk�l och genomf�randet av det program
som avses i 12 � inte f�rsv�ras.

I fr�ga om tillst�nd till inf�rsel eller utf�rsel av k�rnavfall g�ller de

begr�nsningar som anges i 20 a och 24 �� str�lskyddslagen (1988:220).

8 a � Regeringen f�r f�reskriva att tillst�nd till k�rnteknisk verksamhet
skall f�renas med de villkor som beh�vs f�r att s�kerst�lla till�mpningen
av de krav i fr�ga om f�rs�rjning med malmer, r�material och speciella
klyvbara material som f�ljer av best�mmelserna i f�rdraget den 25 mars

1957 om uppr�ttandet av Europeiska atomenergigemenskapen.

18 � Tillsynsmyndigheten f�r besluta om de �tg�rder som beh�vs samt
meddela tillst�ndshavaren de f�rel�gganden och f�rbud som beh�vs i
enskilda fall f�r att denna lag eller f�reskrifter eller villkor som har medde-
lats med st�d av lagen skall f�ljas.

Tillsynsmyndigheten f�r �ven besluta om verkst�llandet av sanktioner

enligt artikel 83.1 i f�rdraget den 25 mars 1957 om uppr�ttandet av
Europeiska atomenergigemenskapen.

Om n�gon inte vidtar en �tg�rd som �ligger honom enligt denna lag eller

enligt f�reskrifter eller villkor som har meddelats med st�d av lagen eller
enligt tillsynsmyndighetens f�rel�ggande, f�r myndigheten l�ta vidta �tg�r-
den p� hans bekostnad.

27 � Den som inte fullg�r vad tillsynsmyndigheten beg�r eller beslutar
med st�d av 17 eller 18 � eller vad den lokala s�kerhetsn�mnden beg�r

med st�d av 21 � eller som upps�tligen eller av grov oaktsamhet l�mnar
myndigheten eller n�mnden oriktiga uppgifter, d�ms till b�ter eller f�ngel-
se i h�gst sex m�nader.

1

Prop. 1994/95:118, bet. 1994/95: NU21, rskr. 1994/95:391.

2

Lagen omtryckt 1992: 1536.

1547

background image

SFS 1995:875

Till ansvar enligt f�rsta stycket d�ms ocks� den som inte fullg�r sin

uppgiftsskyldighet enligt kommissionens f�rordning (Euratom) nr 3227/76
av den 19 oktober 1976 om tilll�mpning av best�mmelserna om s�kerhets-
kontroll i Euratom eller som vid uppgiftsl�mnandet upps�tligen eller av
grov oaktsamhet l�mnar oriktiga uppgifter till kommissionen.

Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 1995.

P� regeringens v�gnar

ANNA LINDH

Lars Dahll�f
(Milj�departementet)

1548

;
Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalk (1998:808)
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.