SFS 1995:875 Lag om ändring i lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet

Du är här: Start / Miljörätt / Lag (1984:3) om kärnteknisk verksamhet / SFS 1995:875 Lag om ändring i lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet
SFS 1995_875 Lag om ändring i lagen (1984_3) om kärnteknisk verksamhet

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag
om ändring i lagen (1984:3) om kärnteknisk
verksamhet;

SFS 1995:875

Utkom från trycket
den 22 juni 1995

utfärdad den 15 juni 1995.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (1984: 3) om kärn-

teknisk verksamhet2

dels att 5 a, 18 och 27 §§ skall ha följande lydelse,
dels att det i lagen skall införas en ny paragraf, 8 a §, av följande lydelse.

5 a § Tillstånd att uppföra en kärnkraftsreaktor får inte meddelas.

Det är förbjudet att utan särskilt tillstånd här i riket slutförvara använt

kärnbränsle eller kärnavfall från en kärnteknisk anläggning eller en annan
kärnteknisk verksamhet i ett annat land. Detsamma gäller sådan lagring
som sker i avvaktan på slutförvaring (mellanlagring). Tillstånd får medges
endast om det finns synnerliga skäl och genomförandet av det program
som avses i 12 § inte försvåras.

I fråga om tillstånd till införsel eller utförsel av kärnavfall gäller de

begränsningar som anges i 20 a och 24 §§ strålskyddslagen (1988:220).

8 a § Regeringen får föreskriva att tillstånd till kärnteknisk verksamhet
skall förenas med de villkor som behövs för att säkerställa tillämpningen
av de krav i fråga om försörjning med malmer, råmaterial och speciella
klyvbara material som följer av bestämmelserna i fördraget den 25 mars

1957 om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen.

18 § Tillsynsmyndigheten får besluta om de åtgärder som behövs samt
meddela tillståndshavaren de förelägganden och förbud som behövs i
enskilda fall för att denna lag eller föreskrifter eller villkor som har medde-
lats med stöd av lagen skall följas.

Tillsynsmyndigheten får även besluta om verkställandet av sanktioner

enligt artikel 83.1 i fördraget den 25 mars 1957 om upprättandet av
Europeiska atomenergigemenskapen.

Om någon inte vidtar en åtgärd som åligger honom enligt denna lag eller

enligt föreskrifter eller villkor som har meddelats med stöd av lagen eller
enligt tillsynsmyndighetens föreläggande, får myndigheten låta vidta åtgär-
den på hans bekostnad.

27 § Den som inte fullgör vad tillsynsmyndigheten begär eller beslutar
med stöd av 17 eller 18 § eller vad den lokala säkerhetsnämnden begär

med stöd av 21 § eller som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet lämnar
myndigheten eller nämnden oriktiga uppgifter, döms till böter eller fängel-
se i högst sex månader.

1

Prop. 1994/95:118, bet. 1994/95: NU21, rskr. 1994/95:391.

2

Lagen omtryckt 1992: 1536.

1547

background image

SFS 1995:875

Till ansvar enligt första stycket döms också den som inte fullgör sin

uppgiftsskyldighet enligt kommissionens förordning (Euratom) nr 3227/76
av den 19 oktober 1976 om tilllämpning av bestämmelserna om säkerhets-
kontroll i Euratom eller som vid uppgiftslämnandet uppsåtligen eller av
grov oaktsamhet lämnar oriktiga uppgifter till kommissionen.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1995.

På regeringens vägnar

ANNA LINDH

Lars Dahllöf
(Miljödepartementet)

1548

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.