SFS 1997:1321 Lag om ändring i lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet

Du är här: Start / Miljörätt / Lag (1984:3) om kärnteknisk verksamhet / SFS 1997:1321 Lag om ändring i lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet
SFS 1997_1321 Lag om ändring i lagen (1984_3) om kärnteknisk verksamhet

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

2413

SFS 1997:1321
Utkom från trycket
den 30 december 1997

Lag
om ändring i lagen (1984:3) om kärnteknisk
verksamhet;

utfärdad den 18 december 1997.

Enligt riksdagens beslut föreskrivs att 14 § lagen (1984:3) om kärntek-

nisk verksamhet skall ha följande lydelse.

14 § Om ett tillstånd återkallas eller ett tillstånds giltighetstid går ut eller

om rätten att driva en kärnkraftsreaktor upphör att gälla enligt lagen
(1997:1320) om kärnkraftens avveckling, kvarstår skyldigheterna enligt 10 §
till dess de fullgjorts eller befrielse från dem medgivits. Befrielse kan med-
ges av regeringen eller av den myndighet som regeringen bestämmer

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1998.

På regeringens vägnar

ANNA LINDH

Lars Dahlöf
(Miljödepartementet)

1

Prop. 1996/97:176, bet. 1997/98:NU5, rskr. 1997/98:132.

1

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.