SFS 2000:141 Lag om ändring i lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet

000141.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1984:3) om kärnteknisk
verksamhet;

utfärdad den 23 mars 2000.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om lagen (1984:3) om kärntek-

nisk verksamhet

2

dels

att 2, 17 och 25 §§ skall ha följande lydelse,

dels

att det i lagen skall införas fyra nya paragrafer, 7 a–7 d §§, och när-

mast före 7 a § en ny rubrik av följande lydelse.

2 §

I denna lag avses med

1.

kärnteknisk anläggning:

a. anläggning för utvinning av kärnenergi (kärnkraftsreaktor),
b. annan anläggning i vilken en självunderhållande kärnreaktion kan ske,

såsom forskningsreaktor,

c. anläggning för utvinning, framställning, hantering, bearbetning, förva-

ring som avses bli bestående (slutförvaring) eller annan förvaring (lagring)
av kärnämne, och

d. anläggning för hantering, bearbetning, lagring eller slutförvaring av

kärnavfall,

2.

kärnämne:

a. uran, plutonium eller annat ämne som används eller kan användas för

utvinning av kärnenergi (kärnbränsle) eller förening i vilken sådant ämne in-
går,

b. torium eller annat ämne som är ägnat att omvandlas till kärnbränsle el-

ler förening i vilken sådant ämne ingår, och

c. använt kärnbränsle som inte har placerats i slutförvar,
3.

kärnavfall:

a. använt kärnbränsle som har placerats i slutförvar,
b. radioaktivt ämne som har bildats i en kärnteknisk anläggning och som

inte har framställts eller tagits ur anläggningen för att användas i undervis-
nings- eller forskningssyfte eller för medicinska, jordbrukstekniska eller
kommersiella ändamål,

c. material eller annat som har tillhört en kärnteknisk anläggning och bli-

vit radioaktivt förorenat samt inte längre skall användas i en sådan anlägg-
ning, och

d. radioaktiva delar av en kärnteknisk anläggning som avvecklas.

1

Prop. 1999/2000:54, bet. 1999/2000:UU13, rskr. 1999/2000:165.

2

Lagen omtryckt 1992:1536.

SFS 2000:141

Utkom från trycket
den 11 april 2000

background image

2

SFS 2000:141

4.

kärnteknisk utrustning:

a. utrustning eller material som särskilt har konstruerats eller ställts i ord-

ning för bearbetning, användning eller framställning av kärnämne, och

b. utrustning eller material som kan användas för framställning av kärn-

laddningar.

Anmälningsskyldighet

7 a §

Den som bedriver en forsknings- eller utvecklingsverksamhet som

rör processer eller system i fråga om kärntekniska anläggningar, kärnämnen
eller kärnavfall, är skyldig att anmäla detta till den myndighet som reger-
ingen bestämmer.

Första stycket gäller inte teoretisk eller grundläggande forskning. Det gäl-

ler inte heller forskning och utveckling som rör

1. industriell användning av radioisotoper,
2. tillämpningar inom medicin, hydrologi eller lantbruk,
3. hälso- och miljöeffekter,
4. förbättrat underhåll.

7 b §

Den som tillverkar, monterar eller på annat sätt framställer kärntek-

nisk utrustning är skyldig att anmäla detta till den myndighet som regeringen
bestämmer.

7 c §

Den som till Sverige för in eller från Sverige för ut kärnteknisk ut-

rustning är skyldig att anmäla detta till den myndighet som regeringen be-
stämmer.

7 d §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-

dela föreskrifter om undantag från anmälningsskyldigheten i 7 a–7 c §§.

17 §

Den som bedriver eller har tillstånd att bedriva en kärnteknisk verk-

samhet, den som är anmälningsskyldig enligt 7 a–7 c §§ och den som tar be-
fattning med utrustning som omfattas av anmälningsskyldighet enligt 7 c §,
skall på begäran av tillsynsmyndigheten

1. lämna myndigheten de upplysningar och tillhandahålla de handlingar

som behövs för tillsynen, och

2. ge myndigheten tillträde till anläggning eller plats, där han bedriver

verksamhet, för undersökningar och provtagningar, i den omfattning som
behövs för tillsynen.

En skyldighet enligt första stycket gäller i den utsträckning som föreskrivs

av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer även gente-
mot den som utsetts som övervakare av att de förpliktelser uppfylls som föl-
jer av Sveriges överenskommelser i syfte att förhindra spridning av kärnva-
pen.

Polismyndigheten skall lämna det biträde som behövs för tillsynen.

25 §

Till böter eller fängelse i högst två år döms den som med uppsåt eller

av oaktsamhet

1. bedriver kärnteknisk verksamhet utan tillstånd enligt 5 § eller 5 a § an-

dra stycket eller bryter mot 6 §,

background image

3

SFS 2000:141

2. åsidosätter sin anmälningsskyldighet enligt 7 a–7 c §§, eller
3. åsidosätter villkor eller föreskrifter som meddelats med stöd av denna

lag.

Den som i övrigt med uppsåt eller av grov oaktsamhet bryter mot 10 §

döms till böter eller fängelse i högst två år.

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

På regeringens vägnar

KJELL LARSSON

Kathrin Flossing
(Miljödepartementet)

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2000

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalk (1998:808)
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.