SFS 2020:685 Lag om ändring i lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet

SFS2020-685.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet

Utfärdad den 25 juni 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (1984:3) om kärntek-
nisk verksamhet2

dels att 2 § ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas sju nya paragrafer, 5 g–5 l §§ och 14 b § och när-

mast före 5 j § och 14 b § och nya rubriker av följande lydelse.

2 §3 I denna lag avses med

1. kärnteknisk anläggning:
a) anläggning för utvinning av kärnenergi (kärnkraftsreaktor),
b) annan anläggning i vilken en självunderhållande kärnreaktion kan ske,

såsom forskningsreaktor,

c) anläggning för utvinning, framställning, hantering, bearbetning, förva-

ring som avses bli bestående (slutförvaring) eller annan förvaring (lagring)
av kärnämne, och

d) anläggning för hantering, bearbetning, lagring eller slutförvaring av

kärnavfall,

2. kärnämne:
a) uran, plutonium eller annat ämne som används eller kan användas för

utvinning av kärnenergi (kärnbränsle) eller förening i vilken sådant ämne
ingår,

b) torium eller annat ämne som är ägnat att omvandlas till kärnbränsle

eller förening i vilken sådant ämne ingår, och

c) använt kärnbränsle som inte har placerats i slutförvar,
3. kärnavfall:
a) använt kärnbränsle som har placerats i slutförvar,
b) radioaktivt ämne som har bildats i en kärnteknisk anläggning och som

inte har framställts eller tagits ur anläggningen för att användas i undervis-
nings- eller forskningssyfte eller för medicinska, jordbrukstekniska eller
kommersiella ändamål,

c) material eller annat som har tillhört en kärnteknisk anläggning och

blivit radioaktivt förorenat samt inte längre ska användas i en sådan anlägg-
ning, och

d) radioaktiva delar av en kärnteknisk anläggning som avvecklas,
4. permanent avstängd kärnkraftsreaktor: en kärnkraftsreaktor där verk-

samheten med elproduktion har upphört och inte kommer att återupptas eller
en reaktor som inte har levererat el till elnätet de senaste fem åren,

1 Prop. 2019/20:157, bet. 2019/20:FöU10, rskr. 2019/20:308.

2 Lagen omtryckt 1992:1536.

3 Senaste lydelse 2017:575.

SFS

2020:685

Publicerad
den

30 juni 2020

background image

2

SFS

2020:685

5. kärnteknisk utrustning:
a) utrustning eller material som särskilt har konstruerats eller ställts i ord-

ning för bearbetning, användning eller framställning av kärnämne, och

b) utrustning eller material som kan användas för framställning av kärn-

laddningar,

6. radiologisk nödsituation: en plötsligt inträffad händelse som
a) inbegriper en strålkälla,
b) har medfört eller kan befaras medföra skada, och
c) kräver omedelbara åtgärder, och
7. geologiskt slutförvar: en anläggning för slutförvaring som är placerad

i en geologisk formation under jordytan och som ska ge isolering från bio-
sfären av

a) kärnavfall,
b) kärnämne som inte ska användas på nytt, eller
c) annat radioaktivt avfall.

5 g § Det krävs tillstånd från regeringen för att slutligt försluta ett geolo-
giskt slutförvar.

Regeringen ska i samband med att tillståndet beviljas besluta om de vill-

kor som ska vara uppfyllda för att förvaret slutligt ska få förslutas.

5 h § Tillståndshavaren ska till regeringen redovisa de åtgärder som har
vidtagits med anledning av regeringens beslut enligt 5 g §.

5 i § Om villkoren i beslutet enligt 5 g § är uppfyllda, ska regeringen be-
stämma den tidpunkt då slutförvaret ska anses vara slutligt förslutet.

Statens ansvar för slutligt förslutna geologiska slutförvar
5 j §
Efter den tidpunkt som avses i 5 i § ansvarar staten för det geologiska
slutförvaret och avfallet.

5 k § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-
dela föreskrifter om

1. vad en ansökan om ett tillstånd till slutlig förslutning enligt 5 g § ska

innehålla, och

2. hur tillståndshavaren ska redovisa åtgärderna enligt 5 h §.

5 l § Den myndighet som regeringen bestämmer ska vidta de åtgärder som
behövs för att fullgöra statens skyldigheter enligt 5 j och 14 b §§.

Statens sekundära ansvar
14 b §
Om det inte finns någon som kan göras ansvarig för att fullgöra skyl-
digheterna för säkerheten enligt 10 § ansvarar staten till dess att en tillstånds-
havare kan fullgöra skyldigheterna.

Denna lag träder i kraft den 1 november 2020.

På regeringens vägnar

ISABELLA LÖVIN

Linnéa Klefbäck
(Miljödepartementet)

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalk (1998:808)
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.