SFS 2006:339 Lag om ändring i lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet

060339.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1984:3) om kärnteknisk
verksamhet;

utfärdad den 11 maj 2006.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (1984:3) om kärntek-

nisk verksamhet

2

dels att 6 § skall upphöra att gälla,
dels att 4, 5, 8, 10 och 25 §§ skall ha följande lydelse.

4 § Säkerheten vid kärnteknisk verksamhet skall upprätthållas genom att
de åtgärder vidtas som krävs för att

1. förebygga fel i utrustning, felaktig funktion hos utrustning, felaktigt

handlande, sabotage eller annat som kan leda till en radiologisk olycka, och

2. förhindra olovlig befattning med kärnämne eller kärnavfall.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

närmare föreskrifter om åtgärder som avses i första stycket.

5 § För kärnteknisk verksamhet krävs tillstånd enligt denna lag. Frågor om
tillstånd prövas av regeringen eller den myndighet som regeringen bestäm-
mer.

Endast om det har godkänts av regeringen eller den myndighet som reger-

ingen bestämmer får

1. en tillståndshavare uppdra åt någon annan att vidta åtgärder som enligt

denna lag skall utföras av tillståndshavaren, och

2. en uppdragstagare som avses i 1 uppdra åt någon annan att vidta åtgär-

der som uppdraget omfattar.

Om ett uppdrag har godkänts enligt andra stycket, skall även uppdragsta-

garen anses som tillståndshavare vid tillämpning av 10 och 17–29 §§ såvitt
avser de åtgärder som godkännandet omfattar.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om undantag eller i det enskilda fallet ge dispens från kravet på
godkännande som avses i andra stycket 1.

8 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får när ett
tillstånd meddelas eller under dess giltighetstid besluta om de villkor som
behövs med hänsyn till säkerheten.

1 Prop. 2005/06:76, bet. 2005/06:MJU21, rskr. 2005/06:212.

2 Lagen omtryckt 1992:1536.

SFS 2006:339

Utkom från trycket
den 23 maj 2006

background image

2

SFS 2006:339

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2006

10 § Den som har tillstånd till kärnteknisk verksamhet skall svara för att
de åtgärder vidtas som behövs för

1. att med hänsyn till verksamhetens art och de förhållanden under vilka

den bedrivs upprätthålla säkerheten,

2. att på ett säkert sätt hantera och slutförvara i verksamheten uppkommet

kärnavfall eller däri uppkommet kärnämne som inte används på nytt, och

3. att på ett säkert sätt avveckla och riva anläggningar i vilka verksamhe-

ten inte längre skall bedrivas.

Den som har tillstånd till kärnteknisk verksamhet skall i samband med

olyckstillbud, hot eller annan liknande omständighet snarast till den myndig-
het som avses i 16 § lämna sådana upplysningar som har betydelse för be-
dömningen av säkerheten.

25 §

3 Till böter eller fängelse i högst två år döms den som med uppsåt eller

av oaktsamhet

1. bedriver kärnteknisk verksamhet utan tillstånd enligt 5 § första stycket

eller 5 a § andra stycket,

2. åsidosätter sin anmälningsskyldighet enligt 7 a–7 c §§, eller
3. åsidosätter villkor eller föreskrifter som meddelats med stöd av denna

lag.

Den som i övrigt med uppsåt eller av grov oaktsamhet bryter mot 10 §

första stycket döms till böter eller fängelse i högst två år.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2006.

På regeringens vägnar

LENA SOMMESTAD

Egon Abresparr
(Miljö- och samhällsbyggnads-
departementet)

3 Senaste lydelse 2000:169.

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalk (1998:808)
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.