SFS 2001:441 Rättelseblad, Lag om ändring i lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet

Du är här: Start / Miljörätt / Lag (1984:3) om kärnteknisk verksamhet / SFS 2001:441 Rättelseblad, Lag om ändring i lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet
010441r.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1984:3) om kärnteknisk
verksamhet;

utfärdad den 31 maj 2001.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 5 b § lagen (1984:3)

2

om kärntek-

nisk verksamhet skall ha följande lydelse.

5 b §

3

Vid prövning av ärenden enligt denna lag skall 2 kap., 5 kap. 3 §

och 16 kap. 5 § miljöbalken tillämpas.

Bestämmelser om att tillstånd krävs för vissa verksamheter och åtgärder

finns i 7 kap. 28 a�29 b §§ miljöbalken.

En miljökonsekvensbeskrivning skall ingå i en ansökan om tillstånd att

uppföra, inneha eller driva en kärnteknisk anläggning. Regeringen eller den
myndighet som regeringen bestämmer får föreskriva att det i andra ärenden
om tillstånd enligt denna lag skall upprättas en miljökonsekvensbeskrivning.

När det gäller förfarandet för att upprätta miljökonsekvensbeskrivningen

och kraven på denna samt planer och planeringsunderlag gäller 6 kap. miljö-
balken.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2001.

På regeringens vägnar

KJELL LARSSON

Kathrin Flossing
(Miljödepartementet)

1

Prop. 2000/01:111, bet. 2000/01:MJU18, rskr. 2000/01:248.

2

Lagen omtryckt 1992:1536.

3

Senaste lydelse 1998:827.

SFS 2001:441

Utkom från trycket
den 15 juni 2001

Obs!

Detta rättelseblad ersätter tidigare utgivna SFS 2001:441. Rättelsen avser para-

grafnumret.

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2002

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.