SFS 1998:827 Lag om ändring i lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet

980827.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1984:3) om kärnteknisk
verksamhet;

utfärdad den 11 juni 1998.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs

2

att 5 b § lagen (1984:3) om kärntek-

nisk verksamhet

3

skall ha följande lydelse.

5 b §

Vid prövning av ärenden enligt denna lag skall 2 kap., 5 kap. 3 § och

16 kap. 5 § miljöbalken tillämpas.

En miljökonsekvensbeskrivning skall ingå i en ansökan om tillstånd att

uppföra, inneha eller driva en kärnteknisk anläggning. Regeringen eller den
myndighet som regeringen bestämmer får föreskriva att det i andra ärenden
om tillstånd enligt denna lag skall upprättas en miljökonsekvensbeskrivning.

När det gäller förfarandet för att upprätta miljökonsekvensbeskrivningen

och kraven på denna samt planer och planeringsunderlag gäller 6 kap. miljö-
balken.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.
2. Ett ärende om tillstånd skall handläggas och bedömas enligt äldre be-

stämmelser, om ärendet har inletts före denna lags ikraftträdande. Bestäm-
melserna om miljökvalitetsnormer i miljöbalken skall dock tillämpas ome-
delbart.

På regeringens vägnar

ANNA LINDH

Lars Dahllöf
(Miljödepartementet)

1

Prop. 1997/98:90, bet. 1997/98:JoU25, rskr. 1997/98:279.

2

Jfr rådets direktiv 85/337/EEG av den 27 juni 1985 om bedömning av inverkan på

miljön av vissa offentliga och privata projekt (EGT nr L 175, 5.7.1985, s. 40, Celex
385L0337), ändrat genom rådets direktiv 97/11/EG (EGT nr L 73, 14.3.1997, s. 5,
Celex 397L0011).

3

Lagen omtryckt 1992:1536.

SFS 1998:827

Utkom från trycket
den 7 juli 1998

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1998

;
Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalk (1998:808)
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.