SFS 2006:648 Lag om ändring i lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet

Du är här: Start / Miljörätt / Lag (1984:3) om kärnteknisk verksamhet / SFS 2006:648 Lag om ändring i lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet
060648.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1984:3) om kärnteknisk
verksamhet;

utfärdad den 8 juni 2006.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 13, 15 och 27 §§ lagen (1984:3)

om kärnteknisk verksamhet

2 skall ha följande lydelse.

13 § Den som har tillstånd till kärnteknisk verksamhet är skyldig att svara
för kostnaderna för de åtgärder som avses i 10�12 §§.

I fråga om skyldighet för tillståndshavare att svara för vissa kostnader

som staten har och säkerställa finansieringen av de kostnader som avses i
första stycket finns bestämmelser i lagen (2006:647) om finansiella åtgärder
för hanteringen av restprodukter från kärnteknisk verksamhet.

15 § Ett tillstånd att bedriva kärnteknisk verksamhet kan återkallas av den
som har meddelat tillståndet om

1. villkor eller föreskrifter som uppställts med stöd av 8 eller 9 § i något

väsentligt avseende inte iakttas,

2. vad som föreskrivs i 11 eller 12 § inte iakttas och det föreligger synner-

liga skäl från säkerhetssynpunkt,

3. det i annat fall föreligger synnerliga skäl från säkerhetssynpunkt, eller
4. de skyldigheter som avses i 13 § i väsentlig mån åsidosätts.

27 §

3 Den som inte fullgör vad tillsynsmyndigheten begär eller beslutar

med stöd av 17 eller 18 § eller vad den lokala säkerhetsnämnden begär med
stöd av 21 § eller som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet lämnar myndig-
heten eller nämnden oriktiga uppgifter, döms till böter eller fängelse i högst
sex månader.

Till ansvar enligt första stycket döms också den som inte fullgör sin upp-

giftsskyldighet enligt kommissionens förordning (Euratom) nr 302/2005 av
den 8 februari 2005 om genomförandet av Euratoms kärnämneskontroll

4 el-

ler som vid uppgiftslämnandet uppsåtligen eller av grov oaktsamhet lämnar
oriktiga uppgifter till kommissionen.

1 Prop. 2005/06:183, bet. 2005/06:MJU24, rskr. 2005/06:287.

2 Lagen omtryckt 1992:1536.

3 Senaste lydelse 1995:875.

4 EUT L 54, 28.2.2005, s. 1 (Celex 32005R0302).

SFS 2006:648

Utkom från trycket
den 16 juni 2006

background image

2

SFS 2006:648

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2006

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2006 i fråga om 27 § och i övrigt den

1 januari 2008.

På regeringens vägnar

LENA SOMMESTAD

Lena Ingvarsson
(Miljö- och samhällsbyggnads-
departementet)

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.