SFS 2000:1240 Lag om ändring i lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet

001240.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1984:3) om kärnteknisk
verksamhet;

utfärdad den 30 november 2000.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att i 29 § lagen (1984:3) om kärntek-

nisk verksamhet

2

orden ”lagen (1960:418) om straff för varusmuggling”

skall bytas ut mot ”lagen (2000:1225) om straff för smuggling”.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001.

På regeringens vägnar

KJELL LARSSON

Kathrin Flossing
(Miljödepartementet)

1

Prop. 1999/2000:124, bet. 2000/01:JuU2, rskr. 2000/01:28.

2

Lagen omtryckt 1992:1536.

SFS 2000:1240

Utkom från trycket
den 15 december 2000

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2000

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalk (1998:808)
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.