SFS 1998:1706 Lag om ändring i lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet

Du är här: Start / Miljörätt / Lag (1984:3) om kärnteknisk verksamhet / SFS 1998:1706 Lag om ändring i lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet
981706.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1984:3) om kärnteknisk
verksamhet;

utfärdad den 17 december 1998.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 3 § lagen (1984:3) om kärnteknisk

verksamhet

2

skall ha följande lydelse.

3 §

Kärnteknisk verksamhet skall bedrivas på sådant sätt att kraven på sä-

kerhet tillgodoses och de förpliktelser uppfylls som följer av Sveriges över-
enskommelser i syfte att förhindra kärnsprängningar, spridning av kärnvapen
och obehörig befattning med kärnämne och sådant kärnavfall som utgörs av
använt kärnbränsle.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

de föreskrifter som behövs för att sådana förpliktelser skall uppfyllas som in-
går i överenskommelser som avses i första stycket.

Bestämmelser om strålskydd finns i strålskyddslagen (1988:220).

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

På regeringens vägnar

KJELL LARSSON

Kathrin Flossing
(Miljödepartementet)

1

Prop. 1997/98:174, bet. 1998/99:UU4, rskr. 1998/99:25.

2

Lagen omtryckt 1992:1536.

SFS 1998:1706

Utkom från trycket
den 29 december 1998

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1998

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.