SFS 2009:796 Lag om ändring i lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet

090796.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1984:3) om kärnteknisk
verksamhet;

utfärdad den 25 juni 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att i 24 § lagen (1984:3) om kärn-

teknisk verksamhet

2 ordet ”länsrätten” ska bytas ut mot ”förvaltningsrätten”.

Denna lag träder i kraft den 15 februari 2010.

På regeringens vägnar

TOBIAS BILLSTRÖM

Karin Sjökvist
(Miljödepartementet)

1 Prop. 2008/09:165, bet. 2008/09:JuU23, rskr. 2008/09:290.

2 Lagen omtryckt 1992:1536.

SFS 2009:796

Utkom från trycket
den 7 juli 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalk (1998:808)
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.