SFS 2010:946 Lag om ändring i lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet

Du är här: Start / Miljörätt / Lag (1984:3) om kärnteknisk verksamhet / SFS 2010:946 Lag om ändring i lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet
100946.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1984:3) om kärnteknisk
verksamhet;

utfärdad den 1 juli 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 5 b § lagen (1984:3) om kärntek-

nisk verksamhet

2 ska ha följande lydelse.

5 b §

3

Vid prövning av ärenden enligt denna lag ska 2 kap. och 5 kap. 3 §

miljöbalken tillämpas.

Bestämmelser om att tillstånd krävs för vissa verksamheter och åtgärder

finns i 7 kap. 28 a�29 b §§ miljöbalken.

En miljökonsekvensbeskrivning ska ingå i en ansökan om tillstånd att

uppföra, inneha eller driva en kärnteknisk anläggning. Regeringen eller den
myndighet som regeringen bestämmer får föreskriva att det i andra ärenden
om tillstånd enligt denna lag ska upprättas en miljökonsekvensbeskrivning.

När det gäller förfarandet för att upprätta miljökonsekvensbeskrivningen

och kraven på denna samt planer och planeringsunderlag gäller 6 kap. miljö-
balken.

Denna lag träder i kraft den 1 september 2010.

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN

Magnus Blücher
(Miljödepartementet)

1 Prop. 2009/10:184, bet. 2009/10:NU26, rskr. 2009/10:359.

2 Lagen omtryckt 1992:1536.

3 Senaste lydelse 2001:441.

SFS 2010:946

Utkom från trycket
den 13 juli 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.