SFS 2010:947 Lag om ändring i lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet

Du är här: Start / Miljörätt / Lag (1984:3) om kärnteknisk verksamhet / SFS 2010:947 Lag om ändring i lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet
100947.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1984:3) om kärnteknisk
verksamhet;

utfärdad den 1 juli 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 14 § lagen (1984:3) om kärn-

teknisk verksamhet

2 ska ha följande lydelse.

14 §

3

Skyldigheterna enligt 10 § kvarstår till dess att de har fullgjorts, även

om

1. ett tillstånd återkallas,
2. ett tillstånds giltighetstid går ut, eller
3. rätten att driva en kärnkraftsreaktor har upphört att gälla enligt den upp-

hävda lagen (1997:1320) om kärnkraftens avveckling.

Trots första stycket får regeringen eller den myndighet som regeringen

bestämmer ge dispens från skyldigheterna enligt 10 §.

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2010.

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN

Magnus Blücher
(Miljödepartementet)

1 Prop. 2009/10:172, bet. 2009/10:NU26, rskr. 2009/10:359.

2 Lagen omtryckt 1992:1536.

3 Senaste lydelse 1997:1321.

SFS 2010:947

Utkom från trycket
den 13 juli 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.