SFS 2010:948 Lag om ändring i lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet

100948.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1984:3) om kärnteknisk
verksamhet;

utfärdad den 1 juli 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (1984:3) om kärntek-

nisk verksamhet

2

dels att 2, 5 a, 5 b, 8 a, 10, 13, 14 och 25 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas fem nya paragrafer, 5 c, 10 a–10 c och 15 a §§,

samt närmast före 15 a § en ny rubrik av följande lydelse.

2 §

3

I denna lag avses med

1. kärnteknisk anläggning:
a. anläggning för utvinning av kärnenergi (kärnkraftsreaktor),
b. annan anläggning i vilken en självunderhållande kärnreaktion kan ske,

såsom forskningsreaktor,

c. anläggning för utvinning, framställning, hantering, bearbetning, för-

varing som avses bli bestående (slutförvaring) eller annan förvaring (lag-
ring) av kärnämne, och

d. anläggning för hantering, bearbetning, lagring eller slutförvaring av

kärnavfall,

2. kärnämne:
a. uran, plutonium eller annat ämne som används eller kan användas för

utvinning av kärnenergi (kärnbränsle) eller förening i vilken sådant ämne
ingår,

b. torium eller annat ämne som är ägnat att omvandlas till kärnbränsle

eller förening i vilken sådant ämne ingår, och

c. använt kärnbränsle som inte har placerats i slutförvar,
3. kärnavfall:
a. använt kärnbränsle som har placerats i slutförvar,
b. radioaktivt ämne som har bildats i en kärnteknisk anläggning och som

inte har framställts eller tagits ur anläggningen för att användas i undervis-
nings- eller forskningssyfte eller för medicinska, jordbrukstekniska eller
kommersiella ändamål,

c. material eller annat som har tillhört en kärnteknisk anläggning och

blivit radioaktivt förorenat samt inte längre ska användas i en sådan anlägg-
ning, och

1 Prop. 2009/10:172, bet. 2009/10:NU26, rskr. 2009/10:359.

2 Lagen omtryckt 1992:1536.

3 Senaste lydelse 2000:141 (jfr 2000:169).

SFS 2010:948

Utkom från trycket
den 13 juli 2010

background image

2

SFS 2010:948

d. radioaktiva delar av en kärnteknisk anläggning som avvecklas,
4. permanent avstängd kärnkraftsreaktor: en kärnkraftsreaktor där verk-

samheten med elproduktion har upphört och inte kommer att återupptas eller
en reaktor som inte har levererat el till elnätet de senaste fem åren,

5. kärnteknisk utrustning:
a. utrustning eller material som särskilt har konstruerats eller ställts i ord-

ning för bearbetning, användning eller framställning av kärnämne, och

b. utrustning eller material som kan användas för framställning av kärn-

laddningar.

5 a §

4

Det är förbjudet att utan särskilt tillstånd här i landet slutförvara

använt kärnbränsle eller kärnavfall från en kärnteknisk anläggning eller en
annan kärnteknisk verksamhet i ett annat land. Detsamma gäller sådan lag-
ring som sker i avvaktan på slutförvaring (mellanlagring). Tillstånd får ges
endast om det finns synnerliga skäl och genomförandet av det program som
avses i 12 § inte försvåras.

Tillstånd enligt denna lag får inte avse transporter av använt kärnbränsle

eller kärnavfall till platser eller länder som anges i 20 a § strålskyddslagen
(1988:220).

5 b §

5

Vid prövning av ärenden enligt denna lag ska 2 kap. och 5 kap. 3 §

miljöbalken tillämpas.

Vid prövning av tillstånd att uppföra, inneha och driva en ny kärnkrafts-

reaktor ska även 17 kap. 6 a § miljöbalken tillämpas.

Bestämmelser om att tillstånd krävs för vissa verksamheter och åtgärder

finns i 7 kap. 28 a–29 b §§ miljöbalken.

5 c §

En miljökonsekvensbeskrivning ska ingå i en ansökan om tillstånd

att uppföra, inneha eller driva en kärnteknisk anläggning. I fråga om förfar-
andet för att upprätta miljökonsekvensbeskrivningen och kraven på denna
samt planer och planeringsunderlag gäller 6 kap. miljöbalken.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om att det i andra ärenden om tillstånd enligt denna lag ska upp-
rättas en miljökonsekvensbeskrivning.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar när-

mare föreskrifter om innehållet i och utformningen av en ansökan om till-
stånd till kärnteknisk verksamhet.

8 a §

6

Regeringen får meddela föreskrifter om att tillstånd till en kärntek-

nisk verksamhet ska förenas med de villkor som behövs för att säkerställa

1. det ansvar och de skyldigheter som följer av atomansvarighetslagen

(1968:45), och

2. tillämpningen av de krav i fråga om försörjning med malmer, råmaterial

och speciella klyvbara material som följer av bestämmelserna i fördraget den
25 mars 1957 om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen.

4 Senaste lydelse 2009:328. Ändringen innebär bl.a. att första stycket upphävs.

5 Senaste lydelse 2010:946. Ändringen innebär bl.a. att tredje och fjärde styckena upp-
hävs.

6 Senaste lydelse 1995:875.

background image

3

SFS 2010:948

10 §

7

Den som har tillstånd till kärnteknisk verksamhet ska svara för att de

åtgärder vidtas som behövs för

1. att med hänsyn till verksamhetens art och de förhållanden under vilka

den bedrivs upprätthålla säkerheten,

2. att på ett säkert sätt hantera och slutförvara i verksamheten uppkommet

kärnavfall eller däri uppkommet kärnämne som inte används på nytt, och

3. att på ett säkert sätt avveckla och riva anläggningar i vilka verksam-

heten inte längre ska bedrivas till dess att all verksamhet vid anläggningarna
har upphört och allt kärnämne och kärnavfall placerats i ett slutförvar som
slutligt förslutits.

Den som har tillstånd till kärnteknisk verksamhet ska i samband med

olyckstillbud, hot eller annan liknande omständighet snarast till den myndig-
het som avses i 16 § lämna sådana upplysningar som har betydelse för
bedömningen av säkerheten.

10 a §

Den som har tillstånd att inneha eller driva en kärnteknisk anlägg-

ning ska minst vart tionde år göra en helhetsbedömning av anläggningens
säkerhet och strålskydd. Bedömningen ska göras med hänsyn till utveck-
lingen inom vetenskap och teknik. Den ska innehålla analyser och redogörel-
ser av

1. på vilket sätt anläggningens konstruktion, funktion, organisation och

verksamhet uppfyller kraven i denna lag, miljöbalken och strålskyddslagen
(1988:220) samt föreskrifter och villkor som har beslutats med stöd av dessa
lagar, och

2. förutsättningarna för att dessa föreskrifter och villkor ska kunna upp-

fyllas fram till nästa helhetsbedömning.

Helhetsbedömningen och de åtgärder som denna föranleder ska redovisas

till den myndighet som avses i 16 §.

10 b §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-

dela ytterligare föreskrifter om

1. innehållet i en bedömning enligt 10 a §, och
2. att en bedömning enligt 10 a § av säkerhetsskäl ska göras oftare än vart

tionde år.

10 c §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får

meddela föreskrifter om undantag eller i det enskilda fallet ge dispens från
kraven i 10 a §. Sådana undantag och dispenser får endast avse kärntekniska
anläggingar där den risk som är förenad med anläggningarna är liten.

13 §

8

Den som har tillstånd till kärnteknisk verksamhet är skyldig att

1. svara för kostnaderna för de åtgärder som avses i 10–12 §§, och
2. ha en organisation för verksamheten med ekonomiska, administrativa

och personella resurser som är tillräckliga för att kunna fullgöra

a) de åtgärder som avses i 10–12 §§,
b) åtgärder som följer av villkor eller föreskrifter som har meddelats med

stöd av denna lag, och

7 Senaste lydelse 2006:339.

8 Senaste lydelse 2006:648.

background image

4

SFS 2010:948

c) skyddsåtgärder i händelse av driftstörningar eller haverier i anlägg-

ningen.

I fråga om skyldighet för tillståndshavare att svara för vissa kostnader som

staten har och säkerställa finansieringen av de kostnader som avses i första
stycket finns bestämmelser i lagen (2006:647) om finansiella åtgärder för
hanteringen av restprodukter från kärnteknisk verksamhet.

14 §

9

Skyldigheterna enligt 10 § kvarstår till dess att de har fullgjorts, även

om

1. ett tillstånd återkallas,
2. ett tillstånds giltighetstid går ut,
3. rätten att driva en kärnkraftsreaktor har upphört att gälla enligt den upp-

hävda lagen (1997:1320) om kärnkraftens avveckling, eller

4. en kärnkraftsreaktor är permanent avstängd.
Trots första stycket får regeringen eller den myndighet som regeringen be-

stämmer ge dispens från skyldigheterna enligt 10 §.

Förbud att ta en permanent avstängd kärnkraftsreaktor i
kommersiell drift

15 a §

En permanent avstängd kärnkraftsreaktor får inte åter tas i kommer-

siell drift.

25 §

10

Till böter eller fängelse i högst två år döms den som med uppsåt

eller av oaktsamhet

1. bedriver kärnteknisk verksamhet utan tillstånd enligt 5 § första stycket

eller 5 a § första stycket,

2. åsidosätter sin anmälningsskyldighet enligt 7 a–7 c §§, eller
3. åsidosätter villkor eller föreskrifter som meddelats med stöd av denna

lag.

Den som i övrigt med uppsåt eller av grov oaktsamhet bryter mot 10 §

första stycket döms till böter eller fängelse i högst två år.

Ansvar ska inte dömas ut enligt denna paragraf, om ansvar för gärningen

kan dömas ut enligt 40 § atomansvarighetslagen (1968:45).

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN

Magnus Blücher
(Miljödepartementet)

9 Senaste lydelse 2010:947.

10 Senaste lydelse 2006:339.

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalk (1998:808)
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.