SFS 2010:973 Lag om ändring i lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet

Du är här: Start / Miljörätt / Lag (1984:3) om kärnteknisk verksamhet / SFS 2010:973 Lag om ändring i lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet
100973.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1984:3) om kärnteknisk
verksamhet;

utfärdad den 1 juli 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (1984:3)2 om kärn-

teknisk verksamhet

dels att 8 a och 25 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 14 a §, av följande lydelse.

8 a §

3

Regeringen får meddela föreskrifter om att tillstånd till en kärntek-

nisk verksamhet ska förenas med de villkor som behövs för att säkerställa

1. det ansvar och de skyldigheter som följer av lagen (2010:950) om an-

svar och ersättning vid radiologiska olyckor, och

2. tillämpningen av de krav i fråga om försörjning med malmer, råmaterial

och speciella klyvbara material som följer av bestämmelserna i fördraget den
25 mars 1957 om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen.

14 a §

En försäkring som syftar till att ersätta skada på byggnader, anlägg-

ningar, system, komponenter och anordningar av betydelse för säkerheten i
en kärnteknisk verksamhet får inte ha någon annan som förmånstagare än
den som är tillståndshavare för verksamheten enligt denna lag.

25 §

4

Till böter eller fängelse i högst två år döms den som med uppsåt eller

av oaktsamhet

1. bedriver kärnteknisk verksamhet utan tillstånd enligt 5 § första stycket

eller 5 a § första stycket,

2. åsidosätter sin anmälningsskyldighet enligt 7 a�7 c §§, eller
3. åsidosätter villkor eller föreskrifter som meddelats med stöd av denna

lag.

Den som i övrigt med uppsåt eller av grov oaktsamhet bryter mot 10 § för-

sta stycket döms till böter eller fängelse i högst två år.

Ansvar ska inte dömas ut enligt denna paragraf, om ansvar för gärningen

kan dömas ut enligt 57 § lagen (2010:950) om ansvar och ersättning vid
radiologiska olyckor.

1 Prop. 2009/10:173, bet. 2009/10:CU29, rskr. 2009/10:360.

2 Lagen omtryckt 1992:1536.

3 Senaste lydelse 1995:875.

4 Senaste lydelse 2006:339.

SFS 2010:973

Utkom från trycket
den 13 juli 2010

background image

2

SFS 2010:973

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN

Magnus Blücher
(Miljödepartementet)

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.