SFS 1990:1332

901332.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1990:1332

om avgifter för miljöfarliga batterier;

utkom Mn trycket

den 27 december 1990

utfäriiad den 13 december 1990.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs följande.

1 § Denna lag gäller avgifter för hantering och import av sådana miljö­

farliga batterier som innehåller kvicksilver, kadmium eller bly.

2 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med­

dela de föreskrifter om avgifter som behövs för att täcka samhällets kost­
nader för att samla in och oskadliggöra batterier som är förbrukade eller
som inte längre används.

Avgiften får tas ut endast av den som yrkesmässigt h anterar eller impor­

terar batterier.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1991.

På regeringens vägnar

INGVAR CARLSSON

BIRGITTA DAHL

' Prop. 1990/91:36, JoU 15, rskr. 77.

¬

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.