SFS 2013:92 Lag om ändring i lagen (1990:613) om miljöavgift på utsläpp av kväveoxider vid energiproduktion

130092.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1990:613) om miljöavgift på
utsläpp av kväveoxider vid energiproduktion;

utfärdad den 28 februari 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 21 § lagen (1990:613) om miljöav-

gift på utsläpp av kväveoxider vid energiproduktion ska ha följande lydelse.

21 §

2

Bestämmelserna i 67 kap. 29–32 och 34–36 §§ skatteförfarandelagen

(2011:1244) tillämpas i mål enligt denna lag. Det som sägs där om Skattever-
ket ska då i tillämpliga fall gälla det allmänna ombudet.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2013.
2. Äldre föreskrifter gäller för beslut som har meddelats före ikraftträdan-

det.

På regeringens vägnar

LENA EK

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

1 Prop. 2012/13:45, bet. 2012/13:JuU15, rskr. 2012/13:154.

2 Senaste lydelse 2011:1338.

SFS 2013:92

Utkom från trycket
den 12 mars 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalk (1998:808)
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.