SFS 2007:1282 Lag om ändring i lagen (1990:613) om miljöavgift på utsläpp av kväveoxider vid energiproduktion

Du är här: Start / Miljörätt / Lag (1990:613) om miljöavgift på utsläpp av kväveoxider vid energiproduktion / SFS 2007:1282 Lag om ändring i lagen (1990:613) om miljöavgift på utsläpp av kväveoxider vid energiproduktion
071282.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1990:613) om miljöavgift på
utsläpp av kväveoxider vid energiproduktion;

utfärdad den 6 december 2007.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 20 § lagen (1990:613) om miljöav-

gift på utsläpp av kväveoxider vid energiproduktion ska ha följande lydelse.

20 §

2 Vid tillämpningen av 19 § ska

1. vad som sägs om skatt, skattskyldig, Skatteverket och det allmänna om-

budet hos Skatteverket i stället gälla avgift, avgiftsskyldig, Naturvårdsverket
och det allmänna ombudet, om inte något annat följer av 8 § lagen
(2007:324) om Skatteverkets hantering av vissa borgenärsuppgifter,

2. Skatteverkets särskilda konto för skatteinbetalningar ersättas med

_Naturvårdsverkets särskilda konto när det gäller ränta,

3. beskattningsåret ersättas med redovisningsperioden när det gäller om-

prövning och överklagande.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

1 Prop. 2007/08:21, bet. 2007/08:SkU5, rskr. 2007/08:41.

2 Senaste lydelse 2003:698.

SFS 2007:1282

Utkom från trycket
den 14 december 2007

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.