SFS 2008:833 Lag om ändring i lagen (1990:613) om miljöavgift på utsläpp av kväveoxider vid energiproduktion

Du är här: Start / Miljörätt / Lag (1990:613) om miljöavgift på utsläpp av kväveoxider vid energiproduktion / SFS 2008:833 Lag om ändring i lagen (1990:613) om miljöavgift på utsläpp av kväveoxider vid energiproduktion
080833.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1990:613) om miljöavgift på
utsläpp av kväveoxider vid energiproduktion;

utfärdad den 30 oktober 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 3 och 5 §§ lagen (1990:613) om

miljöavgift på utsläpp av kväveoxider vid energiproduktion ska ha följande
lydelse.

3 §

2

Avgift tas ut för produktionsenhet med en nyttiggjord energiproduk-

tion under redovisningsperioden av minst 25 gigawattimmar.

5 §

3

Avgift tas ut med 50 kronor per helt kilogram utsläppta kväveoxider,

räknat som kvävedioxid.

Den som kontinuerligt mäter och registrerar utsläppen med hjälp av en

mätutrustning, som uppfyller särskilda krav, får beräkna avgiften på grund-
val av mätvärdena.

Görs inte en sådan mätning ska utsläppen beräknas på följande sätt. Om

mätutrustning som avses i andra stycket är installerad, får utsläppen under
högst 1 440 timmar per kalenderår då mätning inte skett beräknas som en
och en halv gånger den mängd kväveoxider, räknat som kvävedioxid, som
uppmätts under jämförbara driftförhållanden. I annat fall ska utsläppen anses
motsvara 0,25 gram kväveoxider, räknat som kvävedioxid, per megajoule
tillfört bränsle.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om de särskilda kraven för mätutrustning som avses i andra
stycket.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009 och tillämpas första gången vid

redovisning av avgift för kalenderåret 2009.

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

1

Prop. 2007/08:153, bet. 2008/09:MJU4, rskr. 2008/09:9.

2

Senaste lydelse 1994:1107.

3

Senaste lydelse 2007:1372.

SFS 2008:833

Utkom från trycket
den 11 november 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.