SFS 1990:613

900613.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1990:613

om miljöavgift på utsläpp av kväveoxider vid

utkom från trycket

energiproduktion;

den 25 juni 1990

utfärdad den 14 juni 1990.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs följande.

1 § Miljöavgift b etalas till staten enligt denna lag för utsläpp av kväve­

oxider från förbränningsanläggningar för energiproduktion. Med energi­
produktion avses både el- och värmeproduktion. Avgiftsbeloppen skall
tillgodoföras de avgiftsskyldiga enligt 8 §.

2 § Avgiften beräknas för varje produktionsenhet inom en förbrännings­

anläggning. Med pro duktionsenhet avses

1. panna i vilken v armvatten, hetvatten, ånga eller hetolja framställs för

byggnadsuppvärmning, elproduktion eller användning i industriella pro­
cesser,

2. gasturbin.
Avgift tas inte ut på utsläpp från förbränning i sodapannor eller lutpan­

nor.

3 § Avgift tas ut för produktionsenhet med en tillförd effekt av minst 10

megawatt och en uppmätt, nyttiggjord energiproduktion under redovis­
ningsperioden av minst 50 gigawattimmar.

4 § Avgiften skall betalas av den som framställer elektrisk kraft eller

värme. Avgiftsskyldigheten inträder när utsläpp av kväveoxider sker från

produktionsenheten.

5 § Avgift tas ut med 40 kronor per kilogram utsläppta kväveoxider,
räknat som k vävedioxid.

Den som kontinuerligt mäter och registrerar utsläppen med hjälp av en

mätutrustning, som uppfyller särskilda krav enligt föreskrifter av regering-

Prop. 1989/90: 141,JoU24, rskr. 349.

1079

¬

background image

SFS 1990:613

en eller myndighet som regeringen bestämmer, får beräkna avgifte ⬢
grundval av mätvärdena. Görs inte en sådan mätning skall utsläppen ari

motsvara 0,6 gram kväveoxider, räknat som kvävedioxid, per megajöUl

tillfört bränsle om produktionen sker med hjälp av en gasturbin och 0,2

gram i övriga fall.

i

6 § När annat inte följer av denna lag tillämpas lagen (1984:151) om:'

i

punktskatter och prisregleringsavgifter utom 7 kap. Därvid är statens »;
naturvårdsverk beskattningsmyndighet. Den som är avgiftsskyldig skall ip
vara registrerad hos naturvårdsverket.

.

7 § Redovisningsperiod för avgiften är kalenderår.

Den som är avgiftsskyldig skall i en särskild deklaration för varje pro­

duktionsenhet ange avgiftsbeloppet samt grunden för beräkningen av av­

giften. Deklarationen skall ha kommit in till statens naturvårdsverk senast
den 25 januari året efter redovisningsperiodens utgång.

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, statens naturvårds­

verk föreskriver när avgiften skall betalas in.

8 § Avgiftsmedel som inte tas i an språk för en myndighets verksamhet

enligt denna lag eller föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen,
skall årligen tillgodoföras de avgiftsskyldiga och efter ansökan fördelas

mellan dem. Fördelningen av det belopp som skall tillgodoföras skall

grundas på varje sökandes andel av den för samtliga sökande samlade

nyttiggjorda energiproduktionen i de avgiftspliktiga produktionsenheter­
na.

9 § Beslut som annan myndighet än regeringen i särskilt fall meddelat i
fråga om tillgodoföring enligt 8 §, får överklagas hos kammarrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992.

På regeringens vägnar

ODD ENGSTR�M

BIRGITTA DAHL

(Miljödepartementet)

1080

¬

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.