SFS 1994:1107 Lag om ändring i lagen (1990:613) om miljöavgift på utsläpp av kväveoxider vid energiproduktion

Du är här: Start / Miljörätt / Lag (1990:613) om miljöavgift på utsläpp av kväveoxider vid energiproduktion / SFS 1994:1107 Lag om ändring i lagen (1990:613) om miljöavgift på utsläpp av kväveoxider vid energiproduktion
SFS 1994_1107 Lag om ändring i lagen (1990_613) om miljöavgift på utsläpp av kväveoxider vid energiproduktion

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1994:1107

Utkom från trycket

den 30 juni 1994

Lag
om ändring i lagen (1990:613) om miljöavgift på utsläpp
av kväveoxider vid energiproduktion;

utfärdad den 16 juni 1994.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 2, 3 och 5 §§ lagen (1990:613) om

miljöavgift på utsläpp av kväveoxider vid energiproduktion skall ha föl-

jande lydelse.

2 § Avgiften beräknas för varje produktionsenhet inom en förbrännings-
anläggning. Med produktionsenhet avses

1. panna i vilken varmvatten, hetvatten, ånga eller hetolja framställs för

byggnadsuppvärmning, elproduktion eller användning i industriella pro-
cesser,

2. gasturbin,
3. stationär förbränningsmotor.
Avgift tas inte ut på utsläpp från förbränning i sodapannor eller lutpan-

nor.

3 § Avgift tas ut för produktionsenhet med en uppmätt, nyttiggjord
energiproduktion under redovisningsperioden av minst 25 gigawattim-
mar.

5 § Avgift tas ut med 40 kronor per kilogram utsläppta kväveoxider,
räknat som kvävedioxid.

Den som kontinuerligt mäter och registrerar utsläppen med hjälp av en

mätutrustning, som uppfyller särskilda krav enligt föreskrifter av regering-
en eller myndighet som regeringen bestämmer, får beräkna avgiften på

grundval av mätvärdena.

Görs inte en sådan mätning skall utsläppen beräknas på följande sätt.

Om mätutrustning som avses i andra stycket är installerad, får utsläppen
under högst 60 dygn per kalenderår då mätning inte skett beräknas som en
och en halv gånger den mängd kväveoxider, räknat som kvävedioxid, som

i genomsnitt uppmätts under en lika lång tid med jämförbara driftförhål-
landen under samma kalenderår. I annat fall skall utsläppen anses motsva-
ra 0,6 gram kväveoxider, räknat som kvävedioxid, per megajoule tillfört
bränsle om produktionen sker med hjälp av en gasturbin och 0,25 gram i
övriga fall.

2344

1

Prop 1993/94: 150 (bil 14), bet. 1993/94:JoU32, rskr. 1993/94:404.

background image

SFS 1994:1107

Denna lag träder i kraft, i fråga om 5 § den 1 januari 1995, och i övrigt

den 1 januari 1996. Avgift tas dock inte ut för kalenderåret 1996 om den
uppmätta, nyttiggjorda energiproduktionen i produktionsenheten under
det kalenderåret understiger 40 gigawattimmar.

På regeringens vägnar

OLOF JOHANSSON

Ulf Andersson
(Miljö- och naturresurs-
departementet)

2345

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.