SFS 1995:619 Lag om ändring i lagen (1990:613) om miljöavgift på utsläpp av kväveoxider vid energiproduktion

Du är här: Start / Miljörätt / Lag (1990:613) om miljöavgift på utsläpp av kväveoxider vid energiproduktion / SFS 1995:619 Lag om ändring i lagen (1990:613) om miljöavgift på utsläpp av kväveoxider vid energiproduktion
SFS 1995_619 Lag om ändring i lagen (1990_613) om miljöavgift på utsläpp av kväveoxider vid energiproduktion

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1995:619
Utkom från trycket
den 9 juni 1995

1077

1

Prop. 1994/95:213, bet. 1994/95:SkU29, rskr. 1994/95:321.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1995.

På regeringens vägnar

ANNA LINDH

Lars Dahllöf
(Miljödepartementet)

Lag
om ändring i lagen (1990:613) om miljöavgift på utsläpp
av kväveoxider vid energiproduktion;

utfärdad den 1 juni 1995.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 6 § lagen (1990:613) om miljöav-

gift på utsläpp av kväveoxider vid energiproduktion skall ha följande
lydelse.

6 § När annat inte följer av denna lag tillämpas lagen (1984:151) om
punktskatter och prisregleringsavgifter utom 7 kap. Därvid är Statens
naturvårdsverk beskattningsmyndighet och meddelar förhandsbesked. Ett
allmänt ombud med uppgifter som avses i nämnda lag skall utses hos
Naturvårdsverket. Den som är avgiftsskyldig skall vara registrerad hos
Naturvårdsverket.

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.