SFS 1995:1717 Lag om ändring i lagen (1990:613) om miljöavgift på utsläpp av kväveoxider vid energiproduktion

Du är här: Start / Miljörätt / Lag (1990:613) om miljöavgift på utsläpp av kväveoxider vid energiproduktion / SFS 1995:1717 Lag om ändring i lagen (1990:613) om miljöavgift på utsläpp av kväveoxider vid energiproduktion
SFS 1995_1717 Lag om ändring i lagen (1990_613) om miljöavgift på utsläpp av kväveoxider vid energiproduktion

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1995:1717

Utkom från trycket
den 23 januari 1996

Lag
om ändring i lagen (1990:613) om miljöavgift på
utsläpp av kväveoxider vid energiproduktion;

utfärdad den 14 december 1995.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 9 § lagen (1990:613) om

miljöavgift på utsläpp av kväveoxider vid energiproduktion skall ha
följande lydelse.

9 § Beslut som annan myndighet än regeringen i särskilt fall meddelat
i fråga om tillgodoföring enligt 8 §, får överklagas hos allmän förvalt-
ningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammar-
rätten.

Denna lag träder i kraft den 1 maj 1996 men tillämpas inte i de fall

där det första beslutet i ärendet fattats dessförinnan.

På regeringens vägnar

ANNA LINDH

Stefan Rubenson
(Miljödepartementet)

1

Prop. 1995/96:22, bet. 1995/96:JuU7, rskr. 1995/96:55.

3401

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.