SFS 1996:675 Lag om ändring i lagen (1990:613) om miljöavgift på utsläpp av kväveoxider vid energiproduktion

Du är här: Start / Miljörätt / Lag (1990:613) om miljöavgift på utsläpp av kväveoxider vid energiproduktion / SFS 1996:675 Lag om ändring i lagen (1990:613) om miljöavgift på utsläpp av kväveoxider vid energiproduktion
SFS 1996_675 Lag om ändring i lagen (1990_613) om miljöavgift på utsläpp av kväveoxider vid energiproduktion

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1996:675
Utkom från trycket
den 20 juni 1996

1011

Lag
om ändring i lagen (1990:613) om miljöavgift
på utsläpp av kväveoxider vid energiproduktion;

utfärdad den 6 juni 1996.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att det i lagen (1990:613) om miljö-

avgift på utsläpp av kväveoxider vid energiproduktion skall införas en ny
paragraf, 10 §, av följande lydelse.

10 § Vad som i skattebrottslagen (1971:69) föreskrivs om skatt gäller
även i fråga om avgift som avses i denna lag.

Avgift enligt denna lag omfattas även av lagen (1971:1072) om förmåns-

berättigade skattefordringar m.m. och lagen (1978:880) om betalningssäk-
ring för skatter, tullar och avgifter.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1996.

På regeringens vägnar

ANNA LINDH

Lars Dahllöf
(Miljödepartementet)

1

Prop. 1995/96:170, bet. 1995/96;JuU23, rskr. 1995/96:277.

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.