SFS 2002:411 Lag om ändring i lagen (1990:613) om miljöavgift på utsläpp av kväveoxider vid energiproduktion

Du är här: Start / Miljörätt / Lag (1990:613) om miljöavgift på utsläpp av kväveoxider vid energiproduktion / SFS 2002:411 Lag om ändring i lagen (1990:613) om miljöavgift på utsläpp av kväveoxider vid energiproduktion
020411.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1990:613) om miljöavgift på
utsläpp av kväveoxider vid energiproduktion;

utfärdad den 30 maj 2002.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om lagen (1990:613) om mil-

jöavgift på utsläpp av kväveoxider vid energiproduktion

dels

att 7�10 §§ skall betecknas 8, 15, 16 och 22 §§,

dels

att 1, 5, 6 samt nya 8 och nya 16 §§ skall ha följande lydelse,

dels

att det i lagen skall införas tolv nya paragrafer, 7, 9�14 och 17�21 §§,

samt närmast före 1, 6, nya 8 och 11, 12, 14, 17, 18 och 19 §§ nya rubriker
av följande lydelse,

dels

att det skall införas en ny rubrik närmast före 4 § som skall lyda ⬝Av-

giftsskyldighet⬝ och en ny rubrik närmast före nya 15 § som skall lyda ⬝Till-
godoföring av avgiftsmedel⬝.

Lagens tillämpningsområde

1 §

Miljöavgift betalas till staten enligt denna lag för utsläpp av kväveoxi-

der från förbränningsanläggningar för energiproduktion. Med energiproduk-
tion avses både el- och värmeproduktion. Avgiftsbeloppen skall tillgodo-
föras de avgiftsskyldiga enligt 15 §.

5 §

2

Avgift tas ut med 40 kronor per helt

kilogram utsläppta kväveoxider,

räknat som kvävedioxid.

Den som kontinuerligt mäter och registrerar utsläppen med hjälp av en

mätutrustning, som uppfyller särskilda krav enligt föreskrifter av regeringen
eller myndighet som regeringen bestämmer, får beräkna avgiften på grund-
val av mätvärdena.

Görs inte en sådan mätning skall utsläppen beräknas på följande sätt. Om

mätutrustning som avses i andra stycket är installerad, får utsläppen under
högst 60 dygn per kalenderår då mätning inte skett beräknas som en och en
halv gånger den mängd kväveoxider, räknat som kvävedioxid, som i genom-
snitt uppmätts under en lika lång tid med jämförbara driftförhållanden under
samma kalenderår. I annat fall skall utsläppen anses motsvara 0,6 gram kvä-
veoxider, räknat som kvävedioxid, per megajoule tillfört bränsle om produk-
tionen sker med hjälp av en gasturbin och 0,25 gram i övriga fall.

1

Prop. 2001/02:127, bet. 2001/02:SkU27, rskr. 2001/02:273.

2

Senaste lydelse 1994:1107.

SFS 2002:411

Utkom från trycket
den 11 juni 2002

background image

2

SFS 2002:411

Beslutande myndighet och allmänt ombud

6 §

3

Naturvårdsverket fattar beslut om miljöavgift.

7 §

Hos Naturvårdsverket skall det finnas ett allmänt ombud som för det

allmännas talan hos allmän förvaltningsdomstol i mål och ärenden enligt
denna lag.

Naturvårdsverket utser det allmänna ombudet och ersättare för denne.

Redovisning av avgiften

8 §

Redovisningsperioden för avgiften är kalenderår.

Den som är avgiftsskyldig skall vara registrerad hos Naturvårdsverket.

9 §

Den som är avgiftsskyldig skall i en deklaration för varje produktions-

enhet och redovisningsperiod ange

1. nödvändiga identifikationsuppgifter,
2. den redovisningsperiod för vilken redovisningen lämnas,
3. avgiftsbeloppet, och
4. de ytterligare uppgifter som behövs för beräkning och kontroll av av-

giften.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar

närmare föreskrifter om vad en deklaration skall innehålla.

10 §

Deklarationen skall lämnas till Naturvårdsverket på blankett enligt

fastställt formulär. Den skall ha kommit in till Naturvårdsverket senast den
25 januari året efter redovisningsperioden.

Betalning av avgiften

11 §

Avgiften skall betalas senast den 1 oktober året efter redovisningspe-

rioden.

Om avgiften har fastställts genom omprövning eller efter överklagande,

skall den betalas inom den tid som Naturvårdsverket bestämmer.

Avgiften betalas genom insättning på ett särskilt konto hos Naturvårds-

verket. Betalningen anses ha skett den dag då den har bokförts på det sär-
skilda kontot.

�&terbetalning

12 §

Om den avgiftsskyldige har betalat in avgift för en redovisningspe-

riod och den inbetalda avgiften överstiger vad som enligt beslut av Natur-
vårdsverket eller domstol skall betalas, skall det överskjutande beloppet
återbetalas till den avgiftsskyldige.

13 §

Före utbetalning av ett överskjutande belopp enligt 12 § eller annat

belopp som betalas ut på grund av bestämmelse i denna lag skall sådan av-

3

Senaste lydelse 1995:619.

background image

3

SFS 2002:411

gift för vilken den avgiftsskyldige står i skuld räknas av. Avgiftsbelopp som
den avgiftsskyldige har fått anstånd med att betala skall dock inte räknas av.

Ansvar för delägare i handelsbolag

14 §

Naturvårdsverket beslutar om ansvar för delägare i handelsbolag en-

ligt 2 kap. 20 § lagen (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag avse-
ende avgift enligt denna lag.

Om beslut enligt första stycket har fattats skall vad som sägs om avgifts-

skyldig gälla ansvarig delägare och vad som sägs om avgift gälla för belopp
som delägare är betalningsskyldig för.

16 §

Beslut som annan myndighet än regeringen i särskilt fall meddelat i

fråga om tillgodoföring enligt 15 §, får överklagas hos allmän förvaltnings-
domstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Befrielse från avgift

17 §

Regeringen, eller den myndighet som regeringen bestämmer, får helt

eller delvis befria en avgiftsskyldig från skyldigheten att betala en avgift, om
det finns synnerliga skäl. Om beslut om befrielse fattas får motsvarande be-
frielse medges för ränta.

Register

18 §

Naturvårdsverket skall föra register över vad som förekommer i ett

avgiftsärende.

Från register som förs enligt första stycket får nedan angivna uppgifter

lämnas ut till en enskild, om det inte av särskild anledning kan antas att den
enskilde eller någon närstående lider men om uppgiften röjs.

Uppgifter får lämnas ut om
1. namn och personnummer,
2. organisationsnummer, namn och firma,
3. adress,
4. slag av verksamhet, och
5. tidpunkt för registrering samt i förekommande fall avregistrering.

Förfarandet i övrigt

19 §

I fråga om förfarandet för miljöavgiften i övrigt tillämpas bestämmel-

serna i skattebetalningslagen (1997:483) om

� översändande av uppgift i 2 kap. 6 §,
� anstånd med att lämna deklaration i 10 kap. 24 §,
� föreläggande att lämna eller komplettera en deklaration i 10 kap. 10 och

27 §§,

� beskattningsbeslut i 11 kap. 2 § första stycket,
� skönsbeskattning i 11 kap. 19 § andra stycket andra meningen,
� beslut om viss debiteringsåtgärd i 11 kap. 20 §,
� ansvar för företrädare för juridisk person i 12 kap. 6 § första, andra och

fjärde styckena, 7 §, 12 § första stycket och 13 §,

background image

4

SFS 2002:411

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2002

� utredning i skatteärende i 14 kap.,
� anstånd i 17 kap. 1�3, 7 och 9�11 §§,
� ränta i 19 kap. 1, 3, 6�9, 11, 12, 14 och 15 §§,
� indrivning i 20 kap.,
� omprövning i 21 kap. 1, 3, 4, 6 och 8�20 §§,
� överklagande i 22 kap. 1�3 §§, 6 § första stycket samt 7 och 11 §§,
� avrundning i 23 kap. 1 §,
� vite i 23 kap. 2 §,
� behörighet att lämna uppgift i 23 kap. 5 och 6 §§, samt
� verkställighet i 23 kap. 7 och 8 §§.

20 §

Vid tillämpningen av 19 § skall

1. vad som sägs om skatt, skattskyldig, skattemyndighet och Riksskatte-

verket i stället gälla avgift, avgiftsskyldig, Naturvårdsverket och det all-
männa ombudet,

2. skattemyndighetens särskilda konto för skatteinbetalningar ersättas

med Naturvårdsverkets särskilda konto när det gäller ränta,

3. beskattningsåret ersättas med redovisningsperioden när det gäller om-

prövning och överklagande.

21 §

Bestämmelserna i 6 kap. 10, 13, 14, 17�19 samt 21�23 §§ taxerings-

lagen (1990:324) tillämpas på mål enligt denna lag. Vad som i taxerings-
lagen sägs om Riksskatteverket skall då i tillämpliga fall gälla det allmänna
ombudet.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003. �ldre föreskrifter gäller fort-

farande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

KJELL LARSSON

Kathrin Flossing
(Miljödepartementet)

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.