SFS 2003:540 Lag om ändring i lagen (1990:613) om miljöavgift på utsläpp av kväveoxider vid energiproduktion

Du är här: Start / Miljörätt / Lag (1990:613) om miljöavgift på utsläpp av kväveoxider vid energiproduktion / SFS 2003:540 Lag om ändring i lagen (1990:613) om miljöavgift på utsläpp av kväveoxider vid energiproduktion
030540.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1990:613) om miljöavgift på
utsläpp av kväveoxider vid energiproduktion;

utfärdad den 17 juli 2003.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 22 § lagen (1990:613) om miljöav-

gift på utsläpp av kväveoxider vid energiproduktion skall ha följande ly-
delse.

22 §

2

Vad som i skattebrottslagen (1971:69) föreskrivs om skatt gäller

även i fråga om avgift som avses i denna lag.

Avgift enligt denna lag omfattas även av lagen (1978:880) om betalnings-

säkring för skatter, tullar och avgifter.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.
2.

�ldre bestämmelser tillämpas i de fall 11

§ förmånsrättslagen

(1970:979), i sin lydelse enligt lagen (1975:1248) om ändring i nämnda lag,
tillämpas.

På regeringens vägnar

P�R NUDER

Monica Unneberg
(Miljödepartementet)

1

Prop. 2002/03:49, bet. 2002/03:LU17, rskr. 2002/03:222.

2

Senaste lydelse 2002:411.

SFS 2003:540

Utkom från trycket
den 19 augusti 2003

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2003

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.