SFS 2003:698 Lag om ändring i lagen (1990:613) om miljöavgift på utsläpp av kväveoxider vid energiproduktion

Du är här: Start / Miljörätt / Lag (1990:613) om miljöavgift på utsläpp av kväveoxider vid energiproduktion / SFS 2003:698 Lag om ändring i lagen (1990:613) om miljöavgift på utsläpp av kväveoxider vid energiproduktion
030698.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1990:613) om miljöavgift på
utsläpp av kväveoxider vid energiproduktion;

utfärdad den 6 november 2003.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (1990:613) om mil-

jöavgift på utsläpp av kväveoxider vid energiproduktion

2

dels att i 21 § ordet ⬝Riksskatteverket⬝ skall bytas ut mot ⬝Skatteverket⬝,
dels att 20 § skall ha följande lydelse.

20 §

3 Vid tillämpningen av 19 § skall

1. vad som sägs om skatt, skattskyldig, Skatteverket och det allmänna om-

budet hos Skatteverket i stället gälla avgift, avgiftsskyldig, Naturvårdsverket
och det allmänna ombudet,

2. Skatteverkets särskilda konto för skatteinbetalningar ersättas med Na-

turvårdsverkets särskilda konto när det gäller ränta,

3. beskattningsåret ersättas med redovisningsperioden när det gäller om-

prövning och överklagande.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

På regeringens vägnar

LENA SOMMESTAD

Lena Ingvarsson
(Miljödepartementet)

1 Prop. 2002/03:99, bet. 2003/04:SkU2, rskr. 2003/04:17.

2 Senaste lydelse av 21 § 2002:411.

3 Senaste lydelse 2002:411.

SFS 2003:698

Utkom från trycket
den 18 november 2003

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2003

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.