SFS 2011:1338 Lag om ändring i lagen (1990:613) om miljöavgift på utsläpp av kväveoxider vid energiproduktion

Du är här: Start / Miljörätt / Lag (1990:613) om miljöavgift på utsläpp av kväveoxider vid energiproduktion / SFS 2011:1338 Lag om ändring i lagen (1990:613) om miljöavgift på utsläpp av kväveoxider vid energiproduktion
111338.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1990:613) om miljöavgift på
utsläpp av kväveoxider vid energiproduktion;

utfärdad den 1 december 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 19�22 §§ lagen (1990:613) om

miljöavgift på utsläpp av kväveoxider vid energiproduktion ska ha följande
lydelse.

19 §

2

I fråga om förfarandet för miljöavgiften i övrigt gäller i tillämpliga

delar bestämmelserna i skatteförfarandelagen (2011:1244) om

� uppgifter som har lämnats för någon annans räkning i 4 kap. 2 §,
� anstånd med att lämna skattedeklaration i 36 kap. 1 § första stycket och

5 §,

� föreläggande i 37 kap. 2 § första stycket, 4, 6, 7, 9 och 10 §§,
� dokumentationsskyldighet i 39 kap. 3 §,
� kommunikationsskyldighet i 40 kap. 2 och 3 §§,
� revision i 41 kap.,
� vitesföreläggande i 44 kap.,
� uppgifter och handlingar som ska undantas från kontroll i 47 kap.,
� beslut om punktskatt i 53 kap. 1 § första stycket,
� skönsmässiga beslut om avgifter i 57 kap. 1 §,
� företrädaransvar i 59 kap. 13, 15�21, 26 och 27 §§,
� anstånd med betalning i 63 kap. 2�6, 8�10, 15, 16 och 22 §§,
� ränta i 65 kap. 2 § första stycket, 3, 4, 7, 8, 10, 11, 13, 15 och 16 §§,
� omprövning i 66 kap. 2�4, 6�8, 18, 19, 21, 22 och 27�34 §§,
� överklagande i 67 kap. 2 och 5 §§, 6 § första meningen, 7�13,

19�24 samt 27 §§,

� besluts verkställbarhet i 68 kap.
� indrivning i 70 kap., och
� övriga bestämmelser om verkställighet i 71 kap.

20 §

3

Vid tillämpningen av 19 § ska

1. vad som sägs om skatt, punktskatt och Skatteverket i stället gälla avgift

och Naturvårdsverket, om inte något annat följer av 8 § lagen (2007:324) om
Skatteverkets hantering av vissa borgenärsuppgifter,

1 Prop. 2010/11:166, bet. 2011/12:SkU4, rskr. 2011/12:29.

2 Senaste lydelse 2002:411.

3 Senaste lydelse 2007:1282.

SFS 2011:1338

Utkom från trycket
den 13 december 2011

background image

2

SFS 2011:1338

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

2. skattekonto ersättas med Naturvårdsverkets särskilda konto när det gäl-

ler ränta, och

3. beskattningsåret ersättas med redovisningsperioden när det gäller om-

prövning och överklagande.

21 §

4

Bestämmelserna i 67 kap. 26 § 1, 28�32 och 34�36 §§ skatteförfa-

randelagen (2011:1244) tillämpas på mål enligt denna lag. Vad som sägs där
om Skatteverket ska då i tillämpliga fall gälla det allmänna ombudet.

22 §

5

Vad som i skattebrottslagen (1971:69) föreskrivs om skatt gäller

även i fråga om avgift som avses i denna lag.

Bestämmelserna i skatteförfarandelagen (2011:1244) om betalningssäk-

ring ska tillämpas på avgift enligt denna lag.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.
2. �ldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig

till tiden före ikraftträdandet.

3. Bestämmelserna om ränta i 19 § tillämpas på ränta som hänför sig till

tid från och med den 1 januari 2013. För ränta som hänför sig till tid dessför-
innan gäller i stället bestämmelserna om ränta i 19 kap. skattebetalnings-
lagen (1997:483).

På regeringens vägnar

LENA EK

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

4 Senaste lydelse 2003:698.

5 Senaste lydelse 2003:540.

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.