SFS 2007:352 Lag om ändring i lagen (1992:1512) om elektromagnetisk kompatibilitet

Du är här: Start / Miljörätt / Lag (1992:1512) om elektromagnetisk kompatibilitet / SFS 2007:352 Lag om ändring i lagen (1992:1512) om elektromagnetisk kompatibilitet
070352.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1992:1512) om
elektromagnetisk kompatibilitet;

utfärdad den 31 maj 2007.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs

2

att 1�5 §§ lagen om (1992:1512)

elektromagnetisk kompatibilitet skall ha följande lydelse.

1 §

I fråga om kommunikationer eller näringsverksamhet eller skydd för

liv, personlig säkerhet eller hälsa, får regeringen eller den myndighet som
regeringen bestämmer meddela föreskrifter om

1. krav på egenskaper hos eller användning av utrustning för att den skall

kunna fungera tillfredsställande i sin elektromagnetiska omgivning utan att
orsaka oacceptabla elektromagnetiska störningar för annan utrustning (elek-
tromagnetisk kompatibilitet),

2. kontroll och märkning av utrustning med avseende på dess elektromag-

netiska kompatibilitet, och

3. information som skall följa med utrustning och som avser uppgifter
a) av betydelse för utrustningens elektromagnetiska kompatibilitet, och
b) om tillverkaren av utrustningen eller den som fört in utrustningen till

ett land som omfattas av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområ-
det.

2 §

Den myndighet som regeringen bestämmer skall utöva tillsyn över ef-

terlevnaden av föreskrifter som har meddelats med stöd av denna lag. Till-
synsmyndigheten har rätt att i den utsträckning det behövs för tillsynen

1. få del av upplysningar och handlingar,
2. hos den som tillverkar, saluför, hyr ut eller till Sverige för in utrustning,

få tillgång till utrustning för att kontrollera den, och

3. få tillträde till områden, lokaler och andra utrymmen, dock inte bostä-

der.

Om tillsynsmyndigheten inte får del av handlingar, tillgång till utrustning

eller tillträde till ett område, en lokal eller ett utrymme trots att myndigheten
enligt första stycket har rätt till det, får Kronofogdemyndigheten, efter ansö-
kan av tillsynsmyndigheten, besluta om särskild handräckning.

1

Prop. 2006/07:67, bet. 2006/07:FöU8, rskr. 2006/07:169.

2

Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/108/EG av den 15 december 2004

om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om elektromagnetisk kompatibilitet
och om upphävande av direktiv 89/336/EEG (EUT L 390, 31.12.2004, s. 24, Celex
32004L0108).

SFS 2007:352

Utkom från trycket
den 13 juni 2007

background image

2

SFS 2007:352

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

3 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-

dela föreskrifter om att den som tillverkar, saluför, hyr ut eller till Sverige
för in utrustning skall

1. ersätta tillsynsmyndigheten för kostnader för kontroll av utrustning, om

utrustningen vid kontrollen inte uppfyller kraven för elektromagnetisk kom-
patibilitet, eller

2. få ersättning för kostnader i samband med kontroll av utrustning, om

utrustningen vid kontrollen uppfyller kraven för elektromagnetisk kompati-
bilitet.

4 §

Om det är påkallat från skyddssynpunkt får en tillsynsmyndighet i det

enskilda fallet meddela de förelägganden och förbud som behövs för att fö-
reskrifter som har meddelats med stöd av denna lag skall efterlevas.

Ett sådant föreläggande eller förbud får förenas med vite.

5 §

3

Till böter eller fängelse i högst ett år döms den som uppsåtligen eller

av oaktsamhet bryter mot en föreskrift som regeringen har meddelat med
stöd av 1 §.

Denna lag träder i kraft den 20 juli 2007.

På regeringens vägnar

MAUD OLOFSSON

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

3

Senaste lydelse 1999:1378.

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.