SFS 2016:362 Lag om ändring i lagen (1992:1512) om elektromagnetisk kompatibilitet

Du är här: Start / Miljörätt / Lag (1992:1512) om elektromagnetisk kompatibilitet / SFS 2016:362 Lag om ändring i lagen (1992:1512) om elektromagnetisk kompatibilitet
160362.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1992:1512) om
elektromagnetisk kompatibilitet;

utfärdad den 21 april 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 i fråga om lagen (1992:1512) om

elektromagnetisk kompatibilitet

3

dels att nuvarande 3�8 §§ ska betecknas 5, 6 och 9�12 §§,
dels att 1, 2 och den nya 10 §§ och rubriken närmast före 1 § ska ha föl-

jande lydelse,

dels att rubrikerna närmast före nuvarande 5 och 8 §§ ska sättas närmast

före de nya 9 och 12 §§,

dels att det ska införas fyra nya paragrafer, 3, 4, 7 och 8 §§, och närmast

före 7 § en ny rubrik av följande lydelse.

Skyldigheter i fråga om elektromagnetisk kompatibilitet

1 §

4

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får i fråga

om kommunikationer eller näringsverksamhet eller skydd för liv, personlig
säkerhet eller hälsa, meddela föreskrifter om

1. krav på egenskaper hos eller användning av utrustning för att den ska

kunna fungera tillfredsställande i sin elektromagnetiska omgivning utan att
orsaka oacceptabla elektromagnetiska störningar för annan utrustning (elek-
tromagnetisk kompatibilitet),

2. kontroll och märkning av utrustning med avseende på dess elektromagne-

tiska kompatibilitet,

3. information som ska följa med utrustning och som avser uppgifter
a) av betydelse för utrustningens elektromagnetiska kompatibilitet, och
b) om tillverkaren av utrustningen eller den som fört in utrustningen till ett

land som omfattas av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,
och

1 Prop. 2015/16:116, bet. 2015/16:FöU9, rskr. 2015/16:199.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/30/EU av den 26 februari 2014 om
harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om elektromagnetisk kompatibilitet
(omarbetning), i den ursprungliga lydelsen.

3 Senaste lydelse av
3 § 2007:352
4 § 2007:352
5 § 2007:352
7 § 1999:1378
8 § 1999:1378.

4 Senaste lydelse 2007:352.

SFS 2016:362

Utkom från trycket
den 3 maj 2016

background image

2

SFS 2016:362

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

4. skyldighet att bedriva skadeförebyggande arbete och vidta åtgärder när

det finns anledning att anta att utrustning inte överensstämmer med de krav
som följer av föreskrifter som meddelats i anslutning till lagen.

2 §

5

Den myndighet som regeringen bestämmer ska utöva tillsyn över att

föreskrifter som har meddelats med stöd av denna lag följs.

3 §

Tillsynsmyndigheten har rätt att i den utsträckning som behövs för till-

synen

1. få del av upplysningar och handlingar,
2. hos den som tillverkar, saluför, hyr ut eller till Sverige för in utrustning,

få tillgång till utrustning för att kontrollera den, och

3. få tillträde till områden, lokaler och andra utrymmen, dock inte bostäder.

4 §

Om tillsynsmyndigheten inte får del av handlingar, tillgång till utrust-

ning eller tillträde till ett område, en lokal eller ett utrymme trots att myndig-
heten har rätt till det enligt 3 §, får Kronofogdemyndigheten besluta om sär-
skild handräckning efter ansökan av tillsynsmyndigheten.

Sanktionsavgift

7 §

Regeringen får meddela föreskrifter om att en sanktionsavgift ska beta-

las av den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot en föreskrift som
har meddelats med stöd av 1 §.

8 §

Frågor om att ta ut en sanktionsavgift prövas av förvaltningsrätt efter

ansökan av tillsynsmyndigheten. Ansökan ska göras hos den förvaltningsrätt
inom vars domkrets tillsynsmyndigheten ligger.

10 §

6

Ansvar enligt 9 § ska inte dömas ut om

1. gärningen är belagd med straff i brottsbalken eller överträdelsen är ringa,

eller

2. gärningen omfattas av bestämmelser om sanktionsavgift enligt 7 §.

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2016.

På regeringens vägnar

ANNA JOHANSSON

Egon Abresparr
(Miljö- och energidepartementet)

5 Senaste lydelse 2007:352.

6 Senaste lydelse av tidigare 6 § 1999:1378.

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.