SFS 1995:1725 Lag om ändring i lagen (1992:1402) om undanförsel och förstöring

Du är här: Start / Miljörätt / Lag (1992:1512) om elektromagnetisk kompatibilitet / SFS 1995:1725 Lag om ändring i lagen (1992:1402) om undanförsel och förstöring
SFS 1995_1725 Lag om ändring i lagen (1992_1402) om undanförsel och förstöring

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1995:1725

Utkom från trycket
den 23 januari 1996

Lag
om ändring i lagen (1992:1512) om elektromagne-
tisk kompatibilitet;

utfärdad den 14 december 1995.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 5 § lagen (1992:1512) om

elektromagnetisk kompatibilitet skall ha följande lydelse.

5 § En tillsynsmyndighets beslut enligt denna lag eller enligt före-
skrifter som har meddelats med stöd av lagen får överklagas hos all-
män förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till
kammarrätten.

Beslut om förbud gäller omedelbart och får verkställas utan hinder av

att det inte vunnit laga kraft.

1

Prop. 1995/96:22, bet. 1995/96:JuU, rskr. 1995/96:55.

3406

background image

Denna lag träder i kraft den 1 maj 1996 men tillämpas inte i de fall

där det första beslutet i ärendet fattats dessförinnan.

STEN HECKSCHER

Per Erik Lindeberg

(Näringsdepartementet)

SFS 1995:1725

3407

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.