SFS 1999:1378 Lag om ändring i lagen (1992:1512) om elektromagnetisk kompatibilitet

Du är här: Start / Miljörätt / Lag (1992:1512) om elektromagnetisk kompatibilitet / SFS 1999:1378 Lag om ändring i lagen (1992:1512) om elektromagnetisk kompatibilitet
991378.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1992:1512) om
elektromagnetisk kompatibilitet;

utfärdad den 20 december 1999.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om lagen (1992:1512) om

elektromagnetisk kompatibilitet

2

dels

att nuvarande 5 § skall betecknas 8 §,

dels

att det i lagen skall införas nya bestämmelser, 5�7 §§, samt närmast

före 5 § en ny rubrik av följande lydelse.

Ansvarsbestämmelser

5 §

Till böter eller fängelse i högst ett år döms den som uppsåtligen eller

av oaktsamhet bryter mot föreskrift som har meddelats med stöd av 1 §.

6 §

Ansvar enligt denna lag skall inte dömas ut om gärningen är belagd

med straff i brottsbalken eller om överträdelsen är ringa.

7 §

Den som har åsidosatt ett vitesföreläggande döms inte till ansvar enligt

denna lag för gärning som omfattas av föreläggandet.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000.

På regeringens vägnar

MONA SAHLIN

Per Erik Lindeberg
(Näringsdepartementet)

1

Prop. 1999/2000:1, utg.omr. 24, bet. 1999/2000:NU1, rskr. 1999/2000:111.

2

Senaste lydelse av nuvarande 5 § 1995:1725.

SFS 1999:1378

Utkom från trycket
den 29 december 1999

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1999

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.