SFS 2004:465 Lag om ändring i lagen (1998:1707) om åtgärder mot buller och avgaser från mobila maskiner

Du är här: Start / Miljörätt / Lag (1998:1707) om åtgärder mot buller och avgaser från mobila maskiner / SFS 2004:465 Lag om ändring i lagen (1998:1707) om åtgärder mot buller och avgaser från mobila maskiner
040465.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1998:1707) om åtgärder mot
buller och avgaser från mobila maskiner;

utfärdad den 27 maj 2004.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2 § lagen (1998:1707) om åtgärder

mot buller och avgaser från mobila maskiner skall ha följande lydelse.

2 § I fråga om bullerkrav för mobila maskiner finns också särskilda före-
skrifter i andra författningar.

I fråga om mobila maskiner som är avsedda för konsumenter eller kan an-

tas komma att användas av konsumenter gäller också produktsäkerhetslagen
(2004:451).

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2004.

På regeringens vägnar

LENA SOMMESTAD

Lena Ingvarsson
(Miljödepartementet)

1 Prop. 2003/04:121, bet. 2003/04:LU29, rskr. 2003/04:241.

SFS 2004:465

Utkom från trycket
den 8 juni 2004

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2004

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.