SFS 2004:1080 Lag om ändring i lagen (1998:1707) om åtgärder mot buller och avgaser från mobila maskiner

Du är här: Start / Miljörätt / Lag (1998:1707) om åtgärder mot buller och avgaser från mobila maskiner / SFS 2004:1080 Lag om ändring i lagen (1998:1707) om åtgärder mot buller och avgaser från mobila maskiner
041080.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1998:1707) om åtgärder mot
buller och avgaser från mobila maskiner;

utfärdad den 25 november 2004.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 att det i lagen (1998:1707) om åtgär-

der mot buller och avgaser från mobila maskiner skall införas en ny para-
graf, 3 a §.

3 a §

Dieselbränsle som är avsett att användas i mobila maskiner och som

omfattas av nr 2710 19 41 eller 2710 19 45 i Kombinerade nomenklaturen
(KN-nr) enligt rådets förordning (EEG) 2658/87 av den 23 juli 1987 om tull-
taxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan

3 får inte

saluföras om det inte uppfyller villkoren för miljöklass 3 enligt bilaga 3 till
lagen (2001:1080) om motorfordons avgasrening och motorbränslen.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.

På regeringens vägnar

LENA SOMMESTAD

Lena Ingvarsson
(Miljödepartementet)

1 Prop. 2004/05:9, bet. 2004/05:MJU4, rskr. 2004/05:42.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/17/EG om ändring av direktiv
98/70/EG om kvaliteten på bensin och dieselbränslen (EUT L 76, 22.3.2003, s. 10,
Celex 32003L0017).

3 EGT L 156, 7.9.1987, s. 1 (Celex 31987R2658).

SFS 2004:1080

Utkom från trycket
den 7 december 2004

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2004

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.