SFS 2001:1083 Lag om ändring i lagen (1998:1707) om åtgärder mot buller och avgaser från mobila maskiner

Du är här: Start / Miljörätt / Lag (1998:1707) om åtgärder mot buller och avgaser från mobila maskiner / SFS 2001:1083 Lag om ändring i lagen (1998:1707) om åtgärder mot buller och avgaser från mobila maskiner
011083.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1998:1707) om åtgärder mot
buller och avgaser från mobila maskiner;

utfärdad den 6 december 2001.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 1, 4, 6 och 13 §§ lagen (1998:1707)

om åtgärder mot buller och avgaser från mobila maskiner skall ha följande
lydelse.

1 §

Denna lag syftar till att förebygga att mobila maskiner och motorer till

dessa skadar eller orsakar olägenheter för människors hälsa eller för miljön
genom utsläpp av avgaser och andra föroreningar samt genom buller.

Med mobila maskiner avses i denna lag traktorer, motorredskap, terräng-

motorfordon, spårfordon, industriella maskiner och andra anordningar som
är konstruerade för att kunna röra sig eller flyttas på marken och som är för-
sedda med förbränningsmotor. Med mobila maskiner avses dock inte motor-
fordon.

Om det är påkallat med hänsyn till Sveriges medlemskap i Europeiska

unionen, får regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer fö-
reskriva att lagen skall tillämpas även i fråga om annan utrustning som för-
orsakar buller och avgaser.

4 §

I fråga om buller och utsläpp av avgaser och andra föroreningar från

mobila maskiner får regeringen eller den myndighet som regeringen bestäm-
mer meddela föreskrifter om

1. begränsning av buller samt utsläpp av avgaser och andra föroreningar,
2. motorers utrustning, hållbarhet, funktion, installation eller beskaffenhet

i övrigt,

3. skyldighet att underhålla utrustning som begränsar buller och utsläpp,
4. skyldighet att använda visst bränsle,
5. tillsyn och annan kontroll,
6. krav på EG-typgodkännande och förfarandet vid utfärdande, ändring

och återkallelse av sådant godkännande,

7. krav på försäkran om överensstämmelse med gällande bestämmelser

och förfarandet vid bedömning av överensstämmelse samt

8. krav på märkning.

1

Prop. 2001/02:31, bet. 2001/02:MJU6, rskr. 2001/02:82.

SFS 2001:1083

Utkom från trycket
den 14 december 2001

background image

2

SFS 2001:1083

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2001

6 §

Den som tillverkar, importerar eller saluför mobila maskiner eller mo-

torer till dessa ansvarar för att maskinerna eller motorerna uppfyller de krav
som föreskrivits med stöd av 4 § 1, 2 och

6�8 när de släpps ut på marknaden.

Den som brukar en mobil maskin ansvarar för att maskinen uppfyller de

krav som föreskrivits med stöd av 4 § 1�4.

13 §

Till böter eller fängelse i högst sex månader döms den som med upp-

såt eller av oaktsamhet yrkesmässigt saluför mobila maskiner eller motorer
till dessa i strid mot föreskrifter som har meddelats med stöd av 4 § 1, 2 och
6�8. Det sagda gäller dock inte motorer som är EG-typgodkända i en annan
stat.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.

På regeringens vägnar

KJELL LARSSON

Kathrin Flossing
(Miljödepartementet)

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.