SFS 1998:1707 Lag om åtgärder mot buller och avgaser från mobila maskiner

Du är här: Start / Miljörätt / Lag (1998:1707) om åtgärder mot buller och avgaser från mobila maskiner / SFS 1998:1707 Lag om åtgärder mot buller och avgaser från mobila maskiner
981707.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om åtgärder mot buller och avgaser från mobila
maskiner;

utfärdad den 10 december 1998.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs

2

följande.

Allmänna bestämmelser

1 §

Denna lag syftar till att förebygga att mobila maskiner och motorer till

dessa skadar eller orsakar olägenheter för människors hälsa eller för miljön
genom utsläpp av avgaser och andra föroreningar samt genom buller.

Med mobila maskiner avses i denna lag traktorer, motorredskap, ter-

rängmotorfordon, spårfordon, industriella maskiner och andra anordningar
som är konstruerade för att kunna röra sig eller flyttas på marken och som är
försedda med förbränningsmotorer. Med mobila maskiner avses dock inte
motorfordon.

2 §

I fråga om bullerkrav för mobila maskiner finns också särskilda före-

skrifter i andra författningar.

Buller- och avgaskrav

3 §

Mobila maskiner skall vara så konstruerade och utrustade att de inte

avger mer buller eller släpper ut avgaser och andra föroreningar i större
mängd än vad som kan godtas från hälso- och miljöskyddssynpunkt.

4 §

I fråga om buller och utsläpp av avgaser och andra föroreningar från

mobila maskiner får regeringen eller den myndighet som regeringen be-
stämmer meddela föreskrifter om

1. begränsning av buller samt utsläpp av avgaser och andra föroreningar

från mobila maskiner,

2. motorers utrustning, hållbarhet, funktion, installation eller beskaffenhet

i övrigt,

3. skyldighet att underhålla utrustning som begränsar buller och utsläpp,

1

Prop. 1998/99:13, bet. 1998/99:MJU4, rskr. 1998/99:33.

2

Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 97/68/EG av den 16 december 1997 om

tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om åtgärder mot utsläpp av gas- och
partikelformiga föroreningar från förbränningsmotorer som skall monteras i mobila
maskiner som inte är avsedda att användas för transporter på väg (EGT L 59,
27.2.1998, s. 1, Celex 397L0068).

SFS 1998:1707

Utkom från trycket
den 29 december 1998

background image

2

SFS 1998:1707

4. skyldighet att använda visst bränsle,
5. tillsyn och annan kontroll, samt
6. krav på EG-typgodkännande och märkning av motorer samt förfarandet

vid utfärdande, ändring och återkallelse av ett EG-typgodkännande.

Undantag

5 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får före-

skriva om undantag eller i ett enskilt fall besluta om dispens från krav som
har meddelats med stöd av lagen om det finns särskilda skäl för det.

Ansvar för att gällande krav uppfylls

6 §

Den som tillverkar, importerar eller saluför mobila maskiner eller mo-

torer till dessa ansvarar för att maskinerna eller motorerna uppfyller de krav
som föreskrivits med stöd av 4 § 1, 2 och 6 när de släpps ut på marknaden.

Den som brukar en mobil maskin ansvarar för att maskinen uppfyller de

krav som föreskrivits med stöd av 4 § 1�4.

Tillsyn

7 §

Tillsynen över efterlevnaden av denna lag och föreskrifter som har

meddelats med stöd av lagen utövas av den eller de myndigheter som reger-
ingen bestämmer.

8 §

Tillsynsmyndigheten får meddela de förelägganden och förbud som

behövs i ett enskilt fall för att denna lag och föreskrifter som har meddelats
med stöd av lagen skall efterlevas.

9 §

Tillsynsmyndigheten får förelägga den som tillverkar, importerar eller

saluför mobila maskiner eller motorer till dessa att utan ersättning till myn-
digheten lämna de upplysningar och handlingar, tillhandahålla de mobila
maskiner, motorer och motordelar och utföra de undersökningar som behövs
för tillsynen.

För tillsyn enligt denna lag har tillsynsmyndigheten rätt till tillträde till

områden, lokaler och andra utrymmen, dock inte bostäder, hos dem som är
ansvariga enligt 6 §, och får där utföra undersökningar och provningar.

Polismyndigheten skall lämna det biträde som behövs för tillsynen.

10 §

Beslut om förelägganden och förbud får förenas med vite.

Information

11 §

Tillsynsmyndigheten får besluta att de som är ansvariga enligt 6 § för-

sta stycket genom annonsering eller på något annat lämpligt sätt skall infor-
mera berörda användare om sådana fel som framkommit och som bör åtgär-
das.

background image

3

SFS 1998:1707

Avgifter

12 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får fö-

reskriva att särskilda avgifter skall tas ut för prövning för EG-typgod-
kännande och ansökan om undantag samt tillsyn enligt denna lag eller före-
skrifter som har meddelats med stöd av lagen.

Straffbestämmelser

13 §

Till böter eller fängelse i högst sex månader döms den som med upp-

såt eller av oaktsamhet yrkesmässigt saluför mobila maskiner eller motorer
till dessa i strid mot föreskrifter som har meddelats med stöd av 4 § 1, 2 och
6. Det sagda gäller dock inte motorer som är EG-typgodkända i en annan
stat.

14 §

Till böter eller fängelse i högst sex månader döms den som med upp-

såt eller av grov oaktsamhet förser en motor till en mobil maskin med märke
om att den överensstämmer med ett EG-typgodkännande trots att så inte är
fallet.

15 §

Till böter eller fängelse i högst sex månader döms den som med upp-

såt eller av grov oaktsamhet ändrar eller gör ingrepp i utrustning som regle-
rar avgaser på en EG-typgodkänd motor till en mobil maskin på ett sådant
sätt att motorn inte längre uppfyller kraven för det typgodkända utförandet.

�verklagande

16 §

Beslut av en förvaltningsmyndighet i enskilda fall enligt denna lag el-

ler enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen får överklagas
hos allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999 men tillämpas inte på mobila

maskiner eller motorer till dessa som släppts ut på marknaden före ikraftträ-
dandet.

På regeringens vägnar

G�RAN PERSSON

KJELL

LARSSON

(Miljödepartementet)

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1998

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.