SFS 2011:323 Lag om ändring i lagen (1998:1707) om åtgärder mot buller och avgaser från mobila maskiner

Du är här: Start / Miljörätt / Lag (1998:1707) om åtgärder mot buller och avgaser från mobila maskiner / SFS 2011:323 Lag om ändring i lagen (1998:1707) om åtgärder mot buller och avgaser från mobila maskiner
110323.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1998:1707) om åtgärder mot
buller och avgaser från mobila maskiner;

utfärdad den 24 mars 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 3 a, 4 och 12�15 §§ lagen

(1998:1707) om åtgärder mot buller och avgaser från mobila maskiner ska
ha följande lydelse.

3 a §

2

Ett dieselbränsle som är avsett att användas i mobila maskiner och

som omfattas av nr 2710 19 41 eller 2710 19 45 i Kombinerade nomenklatu-
ren (KN-nr) enligt rådets förordning (EEG) 2658/87 av den 23 juli 1987 om
tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan får inte
saluföras om det inte uppfyller villkoren för miljöklass 3 enligt 10 § driv-
medelslagen (2011:319).

4 §

3

I fråga om buller och utsläpp av avgaser och andra föroreningar från

mobila maskiner får regeringen eller den myndighet som regeringen bestäm-
mer meddela föreskrifter om

1. begränsning av buller samt utsläpp av avgaser och andra föroreningar,
2. motorers utrustning, hållbarhet, funktion, installation eller beskaffenhet

i övrigt,

3. skyldighet att underhålla utrustning som begränsar buller och utsläpp,
4. skyldighet att använda visst bränsle,
5. tillsyn och annan kontroll,
6. krav på EU-typgodkännande och förfarandet vid utfärdande, ändring

och återkallelse av sådant godkännande,

7. krav på försäkran om överensstämmelse med gällande bestämmelser

och förfarandet vid bedömning av överensstämmelse, och

8. krav på märkning.

12 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-

dela föreskrifter om att särskilda avgifter ska tas ut för prövning för EU-typ-
godkännande och ansökan om undantag samt tillsyn enligt denna lag eller
föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen.

1 Prop. 2010/11:51, bet. 2010/11:MJU9, rskr. 2010/11:194.

2 Senaste lydelse 2004:1080.

3 Senaste lydelse 2001:1083.

SFS 2011:323

Utkom från trycket
den 5 april 2011

background image

2

SFS 2011:323

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

13 §

4

Till böter eller fängelse i högst sex månader döms den som med upp-

såt eller av oaktsamhet yrkesmässigt saluför mobila maskiner eller motorer
till dessa i strid mot föreskrifter som har meddelats med stöd av 4 § 1, 2, 6, 7
eller 8. Det sagda gäller dock inte motorer som är EU-typgodkända i en an-
nan stat.

14 §

Till böter eller fängelse i högst sex månader döms den som med upp-

såt eller av grov oaktsamhet förser en motor till en mobil maskin med märke
om att den överensstämmer med ett EU-typgodkännande trots att så inte är
fallet.

15 §

Till böter eller fängelse i högst sex månader döms den som med upp-

såt eller av grov oaktsamhet ändrar eller gör ingrepp i utrustning som reg-
lerar avgaser på en EU-typgodkänd motor till en mobil maskin på ett sådant
sätt att motorn inte längre uppfyller kraven för det typgodkända utförandet.

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2011.

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

4 Senaste lydelse 2001:1083.

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.