SFS 1983:292

830292.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1983:292

om införande av vattenlagen (1983:291);

utkom från trycket

den 25 maj 1983

Utfärdad den 5 maj 1983.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs följande.

Allmänna bestämmelser

1 § Vattenlagen (1983:291) och denna lag träder i kraft den 1 januari

1984.

2 § Genom den nya vattenlagen upphävs med de begränsningar som
följer av denna lag

vattenlagen (1918:523),

lagen (1918:524) om vad iakttagas skall i avseende å införande av vatten­

lagen och

lagen (1920:460) om vad vid anläggande av järnväg eller spårväg bör

iakttagas till tryggande av närliggande marks torrläggning.

3 § Om det i lag eller annan författning hänvisas till en föreskrift som har
ersatts genom en bestämmelse i den nya vattenlagen eller i denna lag,
tillämpas i stället den nya bestämmelsen.

4 § I mål och ärenden som har anhängiggjorts hos vattendomstol före
ikraftträdandet av den nya vattenlagen tillämpas äldre bestämmelser. Be­

träffande anspråk på grund av oförutsedda skador gäller dock i fråga om

förfarandet och ersättning för rättegångskostnader den nya vattenlagen,

om anspråket framställts sedan lagen har trätt i kraft.

5 § Om ansökan om förordnande av förrättningsman gjorts eller förord­

nande enligt 3 kap. 11 § vattenlagen (1918:523) om syneförrättning medde­

lats före ikraftträdandet av den nya vattenlagen, tillämpas äldre bestäm­

melser vid förrättningen, i fråga om underställning och överklagande samt
vid domstols handläggning och prövning av fråga som rör förrättningen.

6 § Vad som enligt den nya vattenlagen gäller om ägare av en fastighet

tillämpas även på den som innehar en fastighet med ständig besittningsrätt
eller med fideikommissrätt.

Särskild övergångsbestämmelse till 2 kap. nya vattenlagen

7 § Genom 2 kap. 2 och 3 §§ nya vattenlagen inskränks inte den rätt som
före ikra ftträdandet av den nya vattenlagen tillkom någon på grund av
dom, urminnes hävd eller någon annan särskild rättsgrund eller enligt 1

kap. 2 § andra stycket andra meningen vattenlagen (1918:523).

Prop. 1981/82:130, JoU 1982/83; 30, rskr 274.

709

¬

background image

.1.-'

SFS 1983:292

Särskild övergångsbestämmelse till 3 kap. nya vattenlagen

8 § Vad som i 3 kap. 2 § första stycket nya vattenlagen stadgas om

byggnadsplan gäller också avstyckningsplan.

Särskilda övergångsbestämmelser till 4 kap. nya vattenlagen
9 § Bestämmelserna om tillståndsplikt i 4 kap. 1 § och 2 § första stycket
nya vattenlagen gäller inte dikningsföretag som pågår vid ikraftt rädandet

av den nya vattenlagen.

Frågan om lagligheten av en vattenanläggning som har tillkommit före

ikraftträdandet av den nya vattenlagen utan tillstånd enligt vattenlagen
(1918:523) eller motsvarande äldre bestämmelser bedöms enligt de be­

stämmelser som gällde vid anläggningens tillkomst.

10 § Om an nat vattenföretag än dikning har utförts under vattenlagens
(1918:523) giltighetstid utan tillstånd och denna lag var tillämplig på företa­

get, är företagaren bevisningsskyldig i fråga om de förhållanden som rådde

i vattnet innan företaget utfördes.

Särskilda övergångsbestämmelser till 9 kap. nya vattenlagen

11 § Medför omprövning enligt 15 kap. 3, 4, 9 eller 11 § nya vattenlagen

av ett tillstånd enligt vattenlagen (1918:523) eller motsvarande äldre be­

stämmelser skada för tillståndshavaren utgår ersättning till denne, om
annat inte följer av 12 §.

Medför omprövning enligt nya vattenlagen av tillstånd som avses i första

stycket skada för annan än tillståndshavaren utgår ersättning härför. För

mottagare av andelskraft eller av ersättning genom överföring av kraft

ijs

enligt vattenlagen (1918:523) i dess lydelse före den 1 juli 1974 gäller dock fe

viss begränsning enligt 15 §.

rwi

Beträffande ersättning enligt första eller andra stycket äger 9 kap. 1-

10 §§ och 13 § nya vattenlagen motsvarande tillämpning. Därvid skall vad

som sägs om andelskraft tillämpas även på sådan ersättning genom över­
föring av kraft varom stadgas i andra stycket.

12 § Om skada som avses i 11 § första stycket utgörs av förlust av vatten
eller fallhöjd eller inskränkning i rä tten att reglera vattnets avrinning och
omprövningen sker till förmån för det allmänna fiskeintresset, allmän
farled, allmän hamn, allmän flottled eller hälsovården eller, vid ompröv ­

ning enligt 15 kap. 3 § eller 9 § första meningen nya vattenlagen, till förmån

för den allmänna miljövården, är tillståndshavaren skyldig att utan ersätt­

ning tåla skadan till så stor del som, jämte vad han tidigare efter den nya

lagens ikraftträdande har avstått enligt denna paragraf eller 14 §, motsva­

rar en tjugondel av det produktionsvärde eller det värde av vattenmängd,

fallhöjd e ller magasinsvolym som avses i 9 kap. 14 § andra stycket nya

vattenlagen.

13 § Bestämmelserna i 11 och 12 §§ äger motsvarande tillämpning be­

träffande omprövning av en sådan särskild rättighet att förfoga över vatt­

net som avses i 2 kap. 41 § vattenlagen (1918:523).

710

¬

background image

14 § Om den som har tillstånd till ett vattenföretag enligt vattenlagen

SFS 1983:292

(1918:523) eller motsvarande äldre bestämmelser åsamkas förlust av vat­
ten eller fallhöjd eller inskränkning i rätten att reglera vattnets avrinning till

följd av ett vattenföretag enligt nya vattenlagen som skall tillgodose det

allmänna fiskeintresset, allmän farled, allmän hamn, allmän flottled, hälso­

vården eller den allmänna miljövården eller som utgör markavvattningsfö-
retag eller vattentäkt för bevattning, är hans rätt till ersättning härför
begränsad på motsvarande sätt som gäller enligt 12 §, om be stämmelserna
i vattenlagen (1918:523) om kungsådra var tillämpliga på vattenföretaget.

Första stycket äger motsvarande tillämpning i fråga om förlust eller

inskränkning som åsamkas den som utan särskilt tillstånd driver ett vatten­

företag som tillkommit före ikraftträdandet av nya vattenlagen.

15 § Bestämmelsen i 9 kap. 19 § nya vattenlagen äger motsvarande

tillämpning be träffande andelskraft enligt vattenlagen (1918:523) eller er­

sättning genom överföring av kraft enligt vattenlagen (1918:523) i dess
lydelse före den 1 juli 1974.

Särskilda övergångsbestämmelser till 10 kap. nya vattenlagen

16 § Föreligger skyldighet att betala årlig avgift enligt 4 kap. 14 § vatten­

lagen (1918:523) år 1984, skall avgiften för det året utan särskilt beslut

räknas om i förhållande till den ändring av basbeloppet enligt lagen

(1962:381) om allmän försäkring som skett från juli 1974 till år 1984. Har
avgiften b estämts enligt lagrummets lydelse före den 1 juli 197 4 skall den

först räknas upp med fyrtio procent innan omräkning enligt första mening­

en sker.

Föreligger skyldighet att betala årlig avgift enligt 2 kap. 10 § vattenlagen

(1918:523) år 1984, skall avgiften för det året utan särskilt beslut räknas om
i förhållande till den ändring av basbeloppet som skett från december det

första året i den s enaste avgiftsperioden till år 1984.

Från och med år 1985 skall avgift som avses i första och andra styckena

utan särskilt beslut räknas om årligen i förhållande till den ändring av
basbeloppet som kan ha skett mellan avgiftsåret och året dessförinnan.

Om skyldighet att betala avgift enligt 4 kap. 14 § eller 2 kap. 10 §

vattenlagen (1918:523) inträder efter utgången av år 1984 skall omräkning

enligt första respektive andra stycket ske för det första året i den ak tuella

avgiftsperioden, dock tidigast för år 1984. D ärefter skall årlig omräkning
ske enligt tredje stycket.

I fråga om årliga avgifter enligt 2 k ap. 8 § vattenlagen (1918:523) e ller

motsvarande äldre lag gäller, utom i fall som avses i sjätte stycket, att

sådan avgift år 1984 e ller det senare år avgiftsskyldighet inträder utan

särskilt beslut skall räknas om i förhållande till den ändring av basbeloppet

som skett mellan det aktuella avgiftsåret och december det år då avgiften
senast fastställdes genom lagakraftvunnen dom, dock tidigast december
1963. Därefter skall årlig omräkning ske enligt tredje stycket.

Har i dom angående avgift enligt 2 kap. 8 § vattenlagen (1918:523)

intagits föreskrift om årlig omräkning av avgiften med hänsyn till föränd­
ringar i penningvärdet skall det år 1983 gällande avgiftsbeloppet från och

med år 1984 räknas om årligen i förhållande till den ändring av basbeloppet

som skett mellan det aktuella avgiftsåret och året dessförinnan.

711

)

¬

background image

SFS 1983; 292

Särskilda övergångsbestämmelser till 12, 13 och 16 kap. nya vattenlagen

17 § Löseskilling och intrångsersättning för en fastighet som innehas

med fideikommissrätt far inte sättas lägre än som följer av 9 kap. nya
vattenlagen. Sådana ersättningar som har nämnts nu och som tillkommer

innehavaren av en fideikommissegendom skall alltid nedsättas hos länssty­

relsen och far inte betalas ut, innan regeringen eller den myndighet som
regeringen bestämmer har förordnat hur det skall förfaras med ersättning­

en.

18 § Bestämmelsen i 13 kap. 55 § andra stycket nya vattenlagen äger

motsvarande tillämpning på förordnande som avses i 11 kap . 83 § andra

stycket vattenlagen (1918:523) och som meddelats av domstol eller över-
exekutor.

Särskilda övergångsbestämmelser till 15 kap. nya vattenlagen

19 § Ett tillstånd enligt vattenlagen (1918:523) eller motsvarande äldre

bestämmelser till e tt vattenföretag eller någon annan åtgärd som avses i
den nya vattenlagen, anses med avseende på vad som föreskrivs i 15 kap.

nya vattenlagen som ett tillstånd enligt denna med de avvikelser som följer
av 20 och 21 §§.

Första stycket gäller även en sådan särskild rättighet att förfoga ö ver

vattnet som avses i 2 kap. 41 § v attenlagen (1918:523).

Bestämmelserna i 15 kap. 5 och 6 §§ nya vattenlagen gäller också vatten­

anläggningar som har tillkommit innan nämnda lag trätt i kr aft, även om

någon domstols eller annan myndighets tillstånd till dessa inte har behövts

och inte heller lämnats.

Vad som enligt 15 kap. 4 och 12 §§ nya vattenl agen gäller om ändring av

fiskeavgift och bygdeavgift skall också tillämpas på avgifter enligt 2 kap. 8
och 10 §§ samt 4 kap. 14 § vattenlage n (1918:523).

20 § Omprövning enligt 15 kap. 3§ första stycket första meningen nya
vattenlagen i fall som avses i 19 § första och andra styckena denna lag får,

om inte annat följer av andra stycket, ske efter utgången av år 1993, dock

far omprövning av tillstånd till vattenkraftverk eller vattenreglering för

kraftändamål ske tidigast trettio år från den dag då företaget enligt därom
meddelad föreskrift skall vara fullbordat eller, om nyprövning enligt 4 kap.
vattenlagen (1918:523) ägt rum, tidigast trettio år från den dag då domen
om nyprövning vann laga kraft.

Om företaget skulle ha kunnat underkastas nyprövning enligt 4 kap.

vattenlagen (1918:523) vid tidpunkt efter den nya vattenlagens ikraftträ­

dande, far omprövning ske så snart den för nyprövning gällande tiden

utgått.

Omprövning enligt 15 kap. 3 § första stycket tredje meningen nya vatten­

lagen får ske endast om ändringen i vattenförhållandena inträtt efter den

nya vattenlagens ikraftträdande.

21 § Om tillstånd till ett företag har meddelats enligt vattenlagen

(1918:523), gäller bestä mmelserna i den lagen i fråga om verkan av att ett
företag inte har fullbordats inom föreskriven tid.

712

¬

background image

22 § Bestämmelserna i 15 kap. 15 och 16 §§ nya vattenlagen ägertillämp-

SFS 1983:292

ning även i fr åga om samfälligheter enligt 3 kap. vattenlagen (1918:523}

som avser vattenreglering enbart för kraftändamål, samfälligheter enligt 7

kap. vattenlagen (1918:523) och samfälligheter för ändamål som avses i 8
kap. 20 § vattenlagen (1918:523) samt samfälligheter enligt motsvarande

äldre bestämmelser,

Om i samfällighet som nu sagts kretsen av deltagare eller kostnadsför­

delningen mellan dem ändras genom omprövning enligt 15 kap. 15 § nya

vattenlagen eller godkännande av en överenskommelse enligt 15 kap. 16 §

samma lag, skall en samfällighet enligt den nya vattenlagen anses bildad.

Särskild övergångsbestämmelse till 17 kap. nya vattenlagen
23 § Vad som föreskrivs i 17 kap. 1 § andra stycket nya vattenlagen

gäller äv en den som med stöd av vattenlagen (1918:523) tillagts rätt att

begagna sig av annans vattenanläggning.

Särskilda övergångsbestämmelser till 19 kap. nya vattenlagen

24 § Ett förordnande enligt 2 kap. 14 § tredje stycket vattenlagen
(1918:523) till skydd mot förorening eller 2 kap. 62 eller 64 § samma lag till
skydd för vattenförsöijningen anses som ett förordnande enligt 19 kap. nya

vattenlagen.

Om ett förordnande enligt 2 kap. 14 § tredje stycket eller 62 § vattenla­

gen (1918: 523) ändras eller upphävs, skall det antecknas i fastighetsboken.

Särskilda övergångsbestämmelser till 21 kap. nya vattenlagen

25 § I fråga om gärning som var belagd med straff i vattenlagen
(1918:523) och som begåtts före nya vattenlagens ikraftträdande skall

vattenlagen (1918:523) alltjämt tillämpas. Vad som sägs i 21 k ap. 3 och
4 §§ nya vattenlagen får tillämpas även vid gärningar som begåtts under

vattenlagens (1918; 523) giltighetstid.

Talan om ansvar enligt första stycket väcks vid laga domstol i brot tmål.

Andra bestämmelser

26 § Bestämmelserna i 3 kap. 12-25 och 27 §§, 7 kap. 61-65 §§ samt 8
kap. 38-45 §§ v attenlagen (1918:523) om flera deltagares förvaltning av

företag som har tillkommit enligt den lagen skall tillämpas så länge företa­
gets förvaltning inte har anordnats på något annat sätt.

27 § Bestämmelserna i 4 kap. vattenlagen (1918:523) om statens lös­
ningsrätt skall fortfarande gälla, om fråga om lösningsrätt före ikraftträdan­

det av den nya vattenlagen har fullföljts genom ansökan om stämning till
fastighetsdomstol.

På regeringens vägnar

OLOF PALME

OVE RAINER

(Justitiedepartementet)

713

\

¬

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalk (1998:808)
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.