SFS 1989:514

890514.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1989:514

om ändring i lagen (1983:292) om införande av

Utkom från trycket

vattenlagen (1983:291);

utfardad den 1 juni 1989.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 11 och 20 §§ lagen (1983:292) om

införande av vattenlagen (1983:291) skall ha följande lydelse.

11 § Medför omprövning enligt 15 kap. 3, 4, 9 eller 11 § nya vattenlagen

av ett tillstånd enligt vattenlagen (1918:523) eller motsvarande äldre be­
stämmelser skada för tillståndshavaren utgår ersättning till denne, om inte
annat följer av 12 § eller fråga är om omprövning för att förbättra en
vattenanläggnings säkerhet.

Medför omprövning enligt nya vattenlagen av tillstånd som avses i

första stycket skada för annan än tillståndshavaren utgår ersättning härför.
För mottagare av andelskraft eller av ersättning genom överföring av kraft

enligt vattenlagen (1918:523) i dess lydelse före den 1 juli 1974 gäller dock

viss begränsning enligt 15 §.

Beträffande ersättning enligt första eller andra stycket äger 9 kap. 1 -

10 §§ och 13 § nya vattenlagen motsvarande tillämpning. Därvid skall vad

som sägs om andelskraft tillämpas även på sådan ersättning genom överfö­

ring av kraft varom stadgas i andra stycket.

20 § Omprövning enligt 15 kap. 3 § första stycket första meningen nya
vattenlagen i fall som avses i 19 § första och andra styckena denna lag fär,
om inte annat följer av andra stycket, ske efter utgången av år 1993, dock
får omprövning av tillstånd till vattenkraftverk eller vattenreglering för
kraftändamål ske tidigast trettio år från den dag då företaget enligt därom
meddelad föreskrift skall vara fullbordat eller, om nyprövning enligt 4 kap.
vattenlagen (1918:523) ägt rum, tidigast trettio år från den dag då domen

om nyprövning vann laga kraft.

Om företaget skulle ha kunnat underkastas nyprövning enligt 4 kap.

vattenlagen (1918:523) vid tidpunkt efter den nya vattenlagens ikraftträ­

dande, får omprövning ske så snart den för nyprövning gällande tiden

utgått.

' Prop. 1988/89:1 16, JoU22, rskr. 303.

779

¬

background image

SFS 1989:514

Omprövning enligt 15 ka p. 3 § första stycket tredje men ingen nya va t­

tenlagen i annat syfte än att förbättra en vattenanläggnings säkerhet för ske

endast om ändringen i vattenförhållandena inträtt efter den nya vattenla­

gens ikraftträdande.

Denna lag träder i k raft den 1 juli 1989.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Michael Koch

(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalk (1998:808)
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.