SFS 2018:1419 Lag om ändring i lagen (1998:811) om införande av miljöbalken

SFS2018-1419.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1998:811) om införande av

miljöbalken

Utfärdad den 28 juni 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (1998:811) om införan-
de av miljöbalken

dels att 34 § ska ha följande lydelse,
dels att rubriken närmast före 30 § ska lyda ”Särskilda övergångsbestäm-

melser till 24 och 25 kap. miljöbalken”,

dels att det ska införas två nya paragrafer, 5 a och 17 a §§, av följande

lydelse.

5 a § En verksamhet som bedrivs i enlighet med en urminnes hävd, ett pri-
vilegiebrev eller en annan sådan särskild rättighet att förfoga över vatten
som avses i 2 kap. 41 § vattenlagen (1918:523) ska anses bedrivas med stöd
av en rättighet som har tillkommit enligt motsvarande bestämmelser i mil-
jöbalken eller i föreskrifter som har meddelats med stöd av miljöbalken, om
det inte följer något annat av denna lag eller av föreskrifterna.

17 a § Trots 17 § får en anläggning som används för en sådan verksamhet
som avses i 11 kap. 6 § miljöbalken inte lagligförklaras.

34 § Omprövning enligt miljöbalken kan göras av en sådan särskild rättig-
het att förfoga över vatten som avses i 2 kap. 41 § vattenlagen (1918:523).

Vid omprövning enligt 24 kap. 5 § miljöbalken av en sådan rättighet ska

rättighetshavaren ersätta sådana kostnader som avses i 25 kap. 8 § första
stycket miljöbalken.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

På regeringens vägnar

KAROLINA SKOG

Susanne Gerland
(Miljö- och energidepartementet)

1 Prop. 2017/18:243, bet. 2017/18:CU31, rskr. 2017/18:383.

SFS

2018:1419

Publicerad
den

4 juli 2018

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalk (1998:808)
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.